Vladi FBiH: Nemojte nas ponižavati!

Iznenađeni i duboko razočarani Odlukom Vlade Federacije BiH od 03. aprila 2020. godine o raspodjeli grant sredstava općinama i gradovima u Federaciji BiH a u svrhu poduzimanja preventivnih mjera u borbi protiv COVID-19 i saniranju posljedica nastalih usljed proglašene pandemije, dajemo ovo saopćenje za javnost.

Dana 20.03.2020. godine Vlada Federacije BiH uputila je cirkularni dopis broj: 06-11-3-11-2449/20 svim gradovima i općinama Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa Odlukom o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Kantoni i Općine“.

Pomenutom Odlukom postavljeni su kriteriji za raspodjelu sredstava kantonima, a veoma vješto izbjegnuti kriteriji za raspodjelu gradovima i općinama. Na pomenuti dopis Grad Visoko je dana 24.03.2020.godine uputio Odgovor broj: 01/2-02-332/20 kojim su tražena pripadajuća sredstva po istim kriterijima kao za kantone (broj stanovnika, površina, broj učenika u osnovnom obrazovanju, broj učenika u srednjem obrazovanju) u iznosu od 500.000 KM, a koja bi bila iskorištena za kontinuiranu dezinfekciju ulica i zgrada, opremanje izolatorija i Doma zdravlja medicinskom opremom, nabavku sjemenskog materijala za građanstvo i rezervi osnovnih životnih namirnica.

Uvidom u Odluku o raspodjeli sredstava Vlade Federacije BiH čiji sadržaj je objavljen jedino na portalu ARTinfo.ba uočili smo da je za Grad Visoko opredijeljeno 40.000 KM odnosno 0,357% od ukupnih 11.200.000,00 KM.

Očito je da su navedena sredstva raspoređena bez ikakvih kriterija i logičnosti.

Na ovaj način Vlada Federacije BiH jasno je pokazala da nisu svi građani jednaki ni u vrijeme pandemije i krize te da je za Vladu Federacije BiH važniji život i zdravlje građanina u Novom Travniku na koji je raspoređeno 1.200.000,00 KM u kojem po popisu iz 2013. godine živi cca. 24.000 stanovnika, Kupresa na koji je raspoređeno 700.000 KM koji ima oko 5.000 stanovnika, Širokog Brijega na koji je raspoređeno 550.000 KM a koji ima oko 29.000 stanovnika, Kiseljaka na koji je raspoređeno 300.000 KM a u kojem živi oko 21.000 stanovnika naspram Visokog sa 40.000 stanovnika koji je dobio 40.000 KM, Tešnja sa 43.000 stanovnika koji je dobio 30.000 KM ili Zenice koja ima 111.000 stanovnika, a nisu dobili niti jednu marku pomoći.

Pozivamo Vladu Federacije BiH da, ukoliko su tačni objavljeni podaci na portalu ARTinfo.ba, pomenutu Odluku stavi van snage, utvrdi pravične i jednake kriterije za sve općine i gradove u Federaciji BiH i na taj način građanima Bosne i Hercegovine vrati vjeru da su svi ljudi bez obzira na stranačku, nacionalnu ili političku pripadnost pred zakonom i institucijama države jednaki.

U protivnom bit ćemo primorani pokrenuti preispitivanje donesene Odluke pred nadležnim institucijama.

Meni