VISOKO DIO EVROPSKOG PROJEKTA COOLHEATING

– Daljinsko grijanje na obnovljive izvore energije donosi manje zagađenje i velike uštede –

 

Ugradnja sistema za grijanje koji koriste obnovljive izvore energije donosi kako uštede, tako i smanjenje zagađenja životne sredine. U Evropi se sve više koriste upravo obnovljivi izvori energije u proizvodnji toplotne i rashladne energije.

Također, u razvijenim evropskim zemljama nije neuobičajeno da se na lokalnom nivou udružena grupa građana odluči za ovu investiciju.

U tu svrhu, EU je u sklopu projekta Horizont 2020 prije dvije godine počela implementaciju projekta CoolHeating i u BiH.

Osnovna svrha projekta, koji se provodi u partnerstvu s Općinom Visoko i Elektroprivredom BiH, je smanjenje negativnog uticaja energetskog sektora na okoliš, s obzirom na to da se više od 50% finalne energije u Evropi na godišnjem nivou troši na potrebe grijanja i hlađenja.

U BiH je dosta lošija situacija jer je intenzitet korištenja energije u BiH četiri puta veći od EU prosjeka.

Slika 1

Trenutno se uporedo sa realizacijom aktivnosti definisanih u programskim paketima, radi na projektovanju tehničkog rješenja za sistem daljinskog grijanja u Visokom, općini koja je izabrana za ciljnu u BiH.

Na osnovu glavnih ulaznih parametara koji su prikupljeni u dosadašnjim projektnim aktivnostima, u toku je optimizacija tehno-ekonomskog rješenja za sistem daljinskog grijanja u Visokom, kao i priprema idejnog projekta.

U okviru CoolHeating-a predviđena je i izrada tenderske dokumentacije za glavni projekat i nabavka opreme.

Slika 2

Realizacija CoolHeating-a počela je u januaru 2016. godine, a period trajanja projekta je 3 godine.

Do sada su aktivnosti podrazumijevale mjere motivisanja zajednice i građana na uspostavljanju sistema daljinskog grijanja na bazi OIE, ispitivanja resursa i potencijalnih opcija, kao i jačanje kapaciteta u pripremi finansijskih i biznis modela, te iniciranje izmjena zakonske regulative u svrhu afirmacije i povećanja broja investicija u ovakve projekte.

Coolheating pruža podršku razvoju tržišta malih modularnih sistema daljinskog grijanja i hlađenja u gradovima i opštinama jugoistočne Evrope.

Osim pet ciljnih lokalnih zajednica u jugoistočnoj Evropi, realizaciju cijelog projekta prate dodatne dvije zajednice u svakoj zemlji. Ciljna zajednica iz BiH je Visoko, dok su općine sljedbenice Živinice i Goražde.

Slika 3

Grijanje u Visokom trenutno predstavlja veliki problem za općinu i građane zbog korištenja fosilnih goriva, najčešće uglja, što ima za posljedicu prekomjerno zagađenje iz individualnih ložišta.

Objekti na kojima se razmatra implementacija projekta CoolHeating u Visokom su MSŠ „Hazim Šabanović“, KSC „Mladost“, Dom zdravlja, dio naselja Luke, Hadžijina voda i Donje Rosulje, kao i OŠ „Safvet-beg Bašagić“, ŠOMO „Avdo Smajlović“, Obdanište i Centar za socijalni rad.

Slika 4

Projektom je planirano da se osigura proizvodnja od 98 GWh toplotne energije godišnje u 5 ciljnih općina, a time bi se izbjegla emisija od oko 28.000 tona CO2.

Prema tome, u Visokom se implementacijom projekta očekuje godišnja proizvodnja od oko 20 GWh toplotne energije na bazi obnovljivih izvora energije godišnje.

BiH je zemlja koja je prepoznatljiva po značajnim energetskim resursima, kako konvencionalnim, tako i obnovljivim.

Što se tiče OIE u konceptu ovog projekta, u BiH se mogu koristiti različiti proizvodni sistemi, kao što su solarni kolektori, toplotne pumpe, kotlovi na biomasu, toplina iz bioplinskih postrojenja te otpadna toplota iz industrijskih procesa koja se trenutno ne koristi već se gubi.

Slika 5

Neosporna je činjenica da je potencijal obnovljivih izvora energije u BiH značajan, čak i značajniji u odnosu na zemlje zapadne Evrope koje imaju značajno bolje mehanizme za korištenje tog potencijala.

U BiH, kao i u ostalim zemljama u okruženju, potrebno je stvoriti pretpostavke za ekonomski isplativo korištenje tog potencijala, te u značajnijoj mjeri promovisati ovakve sisteme.

Slika 6

O troškovima za ovu investiciju još uvijek je prerano govoriti, jer postoji mnoštvo faktora koji utiču na ekonomsku analizu i koje je potrebno uzeti u obzir.

Cijene energenata fluktuiraju i mogu imati značajne sezonske varijacije.

Sistemi grijanja koji koriste obnovljive izvore energije mogu imati veću početnu investiciju, ali finansijske uštede koje se kasnije postižu čine projekat izuzetno atraktivnim jer je period povrata investicije relativno kratak.

Slika 7

Slobodana Šubara – linkujte na eKapiju.

Meni