Ured za reviziju institucija u FBiH: Izvještaj o finansijskoj reviziji Općine Visoko za 2015.godinu.

“Po našem mišljenju, osim za moguće efekte stavki opisanih u tačkama od 1. do 4. u „Osnovi za izražavanje mišljenja“, finansijski izvještaji Općine Visoko, po svim bitnim pitanjima prikazuju istinito i fer stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2015.godine,rezultate poslovanja novčani tok za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.”

Kompletan izvještaj je dostupan na sljedećem linku

Meni