Upozorenja načelnice Općine Visoko Amre Babić Općinskom vijeću Visoko

Poštovana,

U skladu sa članom 33. stav 1 tačka 5. i članom 44.Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko – Prečišćeni tekst“ , 1/11) dostavljam Vam sljedeće upozorenje:

Obzirom da je Općinsko vijeće Visoko donijelo Zaključak br:01/1-02-187/16 od 28.05.2016 koji vrlo uopćeno, nejasno i neodređeno nalaže provođenje procedure razrješavanja dužnosti postojećeg nadzornog odbora JP „RTV“ Visoko d.o.o. Visoko i istovremeno traži da se provede procedura za imenovanje novog nadzornog odbora istog preduzeća dužna sam Vas upozorit na sljedeće:

– Kako je moguće donijeti Zaključak kojim nije precizirano na koga se odnosi isti, ko je zadužen za provođenje procedure razrješenja, a ko je zadužen za provođenje procedure imenovanja novog nadzornog odbora te u kojim rokovima.

– Posebno je nejasno na koje Zakonske propise se pozivate jer na ovaj način nije moguće provesti isti. Imajući u vidu gore navedeno a u skladu sa čl. 25 stav 1 Poslovnika o radu Općinskog vijeća Visoko, Sekretar Općinskog Vijeća bila je dužna upozoriti na posljedice usvajanja ovakvog Zaključka te nemogućnost provođenja istog.

S poštovanjem!
mr.sci Amra Babić

Upozorenje-I

Poštovana,

U skladu sa članom 33. stav 1 tačka 5. i članom 44.Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko – Prečišćeni tekst“ , 1/11) dostavljam Vam sljedeće upozorenje:

Obzirom da je Općinsko vijeće Visoko donijelo Zaključak br:01/1-02-250/16 od 29.07.2016.g. koji u tačci 3 zadužuje predstavnika općine Visoko u SkupštiniJP „ RTV“ Visoko d.o.o. Visoko da u roku od 7 dana sa 39. Sjednice općinskog vijeća provede Zaključak br:01/1-02-187/16 od 28.05.2016 a koji se odnosi na razrješenje Nadzornog odbora JP „RTV“ Visoko d.o.o. Visoko i imenovanje privremenog Nadzornog odobora u sastavu: Elma Omerbegović, Belma Hadžimehmedagić i Dževad Begić. Istim Zaključkom Općinsko vijeće zadužuje predstavnika Općine u Skupštini Preduzeća da provede proceduru konačnog imenovanja nadzornog odbora u roku od 3 mjeseca i dostave općinskom vijeću na usvajanje prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju nadzornog odbora JP „RTV“ Visoko d.o.o.Visoko.
– Ovim putem Vas upozoravam da ste donošenjem gore navedenog Zaključka u tačci 3. derogirali Zaključak donešen na 39. Sjednici Općinskog vijeća Visoko kojim je traženo imenovanje NOVOG NADZORNOG ODBORA, a sada ovim Zaključkom tražite imenovanje privremenog nadzornog odbora. Takođe u istom Zaključku tačka 3 stav 2. nije donešena Odluka o zakazivanju Skupštine, utvrđivanju dnevnog reda Skupštine niti davanja ovlaštenja predstavniku u Skupštini preduzeća da postupi po zaduženju a što je u suprotnosti sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima te Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.
– Imajući u vidu gore navedeno a u skladu sa čl.25 stav 1 Poslovnika o radu Općinskog vijeća Visoko Sekretar Općinskog Vijeća bila je dužna upozoriti na posljedice usvajanja ovakvog Zaključka te nemogućnost provođenja istog.

S poštovanjem!
mr. sci. Amra Babić

Upozorenje-II

Meni