Sanacija mokrog čvora u OŠ „Safvet – beg Bašagić“

U toku su radovi na sanaciji mokrog čvora u OŠ „Safvet – beg Bašagić“. Postupkom javne nabavke kao najpovoljniji izvođač radova na ovom projektu odabrana je firma „Vizija“ d.o.o. Visoko, dok poslove stručnog nadzora vrši firma „BauArt“ d.o.o. Visoko.

Projekat je realizovan putem općinske Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline.

Radovi su finansirani sredstvima iz Budžeta Općine Visoko, a prema Programu kapitalnih ulaganja za 2017. godinu.

Meni