Radovi na uklanjanju pomoćhih objekata – garaža po rješenjima građevinskog inspektora Općine Visoko

Općina Visoko na osnovu provedenog postupka javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva  je  zaključila Ugovor za izvođenje radova na uklanjanju pomoćnih objekata garaža po rješenjima građevinskog inspektora Općine Visoko.

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko na osnovu provedenog postupka javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva zaključila Ugovor za izvođenje radova na uklanjanju pomoćnih objekata garaža po rješenjima građevinskog inspektora Općine Visoko sa dobavljačem “Mušinbegović gradnja” d.o.o. Visoko. Vrijednost ugovora je 2.165,00 KM bez PDV-a.

U prilogu se nalazi Izvještaj o provedenom postupku nabavke na Obrascu propisanom od strane Agencije za javne nabavke BiH.

Napominjemo da je Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke objavljen i na portalu Agencije za javne nabavke BiH www.ejn.gov.ba, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i podzakonskim aktima.

 

Link: Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke – uklanjanje pomoćnih objekata – garaža

 

 

Meni