Prevencije od poplava i klizišta

Redni broj Naziv projekta Vrijednost radova Godina realizacije Izvor finansiranja
1. Sanacija šteta od poplava nastalih na putnoj infrastrukuri   6.833,04 KM 2014. Općina Visoko
2. Saniranje oštećenja na infrastrukturi po MZ-ma 53.644,50 KM 2014. Općina Visoko
3. Sanacija i ucjevljenje Vratničkog potoka u MZ Vratnici 25.000,34 KM 2014. Općina Visoko
4. Sanacija klizišta u MZ Vratnica 6.000,00 KM 2014. Općina Visoko
5. Izvođenje radova na čišćenju korita rijeke Fojnice u svrhu prevencije od poplava 13.675,50 KM 2015. Općina Visoko
6. Izgradnja potpornog zida u ulici Rašidovića 24.850,83 KM 2016. Općina Visoko
7. Izgradnja potpornog zida u ulici Carica 8.632,10 KM 2016. Općina Visoko
8. Sanacija podzemnih voda u ulici Iznad duvara 8.561,59 KM 2016. Općina Visoko
Meni