Planirani projekti na području općine Visoko (period 2015 – 2021)

Cestovna infrastruktura

 1. Rekonstrukcija lokalnih puteva na području cijele općine

Na području općine Visoko registovanih lokalnih saobraćajnica je 79,20 km, dok je ukupnan broj saobraćajnica na području općine 250 km, a prema Zakonu o javnim cestama FBiH upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu lokalnih cesta i gradskih ulica vrše nadležni općinski ili gradski organi zbog toga Općina Visoko ima obavezu da obezbjedi neometano odvijenje saobraćaja na svim lokalnim putevima i gradskim ulicama, te da osigura bezbjednost za sve učesnike saobraćaja. Saobraćajna signalizacija mora biti takva da učesnicima u saobraćaju prenosi jasnu i jednoznačnu poruku. To znači da saobraćajna signalizacija na javnim putevima mora da bude planirana i postavljena tako da se od učesnika u saobraćaju može očekivati da je lako i pravovremeno primjete i shvate njeno značenje i da na osnovu postavljene saobraćajne signalizacije postupaju u skladu sa značenjem, odnosno zahtjevima koji su određeni postavljenom saobraćajnom signalizacijom. Međutim, osnovni problem lokalne putne mreže na području općine Visoko je stanje i kvalitet, a koji su od vitalnog značaja za funkcionisanje jedinica lokalne samouprave, naselja i seoskih područja. Općina Visoko u nekoliko posljednjih godina radi na rekonstrukciji, sanaciji i izgradnji dijelova kolovoza, trotoara i trupa javnog puta, a sve u cilju:

* Povećanjem sigurnosnosti pješaka i biciklista u saobraćaju
* Povećavanje sigurnosti vozača
* Smanjenjem broja saobraćajnih nezgoda na putevima
* Smanjenjem troškova materijalnih šteta (na vozilima ili putevima)
* Smanjenjem gubitka vremena u slučaju povreda zadobijenih u saobraćaju na putevima
* Povećanjem svesti o odgovornosti putem obuke (na primjer, kampanja protiv neosiguranih vozača)

 1. Izmiještanje regionalne ceste R 443 iz užeg gradskog jezgra

Postojeća regionalna cesta R443 Visoko – Kakanj prolazi kroz uže gradsko jezgro kroz grad Visoko. Svakodnevno veliki broj motornih vozila koriste saobraćajnicu prema Kiseljaku čime značajno oštećuje kolovoznu konstukciju, koja je veoma opasna i koja je ugrožava bezbjednost pješaka i uzrok je velikog broja nesreća.
Novoizgrađena trasa puta bi počela mostom na rijeci Bosni u naselju Čekrekčije, dalje tunelom kroz naselje Prijeko, padinom iznad rijeke Fojnice i iza sela Dautovci spaja se na postojeću saobraćajnicu prema Kiseljaku. Predpostavljena dužina trase je cca 7 – 10 km.

 1. Izgradnja kružnih tokova na području općine Visoko

U cilju efikasnog i sigurnog odvijanja na području općine Visoko urađena je projektna dokumentacija za izgradnju četiri kružna toka od strane društva za projektovanje i inžinjering „Invest-Projekt“ d.o.o. Zenica, a koje je finansirala Kantonalna direkcija za ceste. Ukupna projektantska vrijednost za izgradnju kružnih tokova na području općine Visoko iznosi 1.082.259,51 KM.

Planirani kružni tokovi su:

 • Kružni tok kod naplatnih kućica (na regionalnom pravu R 443 Visoko – Kiseljak). Vrijednost je 143,98 KM
 • Kružni tok “Stara Ciglana” (nalazi se na križanju regionalnih pravaca R443 i R445). Vrijednost ovog projekta je 562.115,53 KM
 • Kružni tok u poslovnoj zoni Ozrakovići (kod Vispaka). Vrijednost projekta je 150.000,00 KM
 1. Izgradnja zaobilaznice iz pravca Kiseljaka

 

Svakodnevno veliki broj motornih vozila koriste saobraćajnicu prema Kiseljaku koja je veoma opasna i koja je uzrok velikog broja nesreća. Ono što Općina Visoko planira u budućnosti jeste izgradnja zaobilaznice iz prava Kiseljak i to korištenjem saobraćajnice od naplatnih kućica prema Industrijskoj zoni Ozrakovići, prolazom pored željezničke i autobuske stanice regionalnim putem R445, dalje preko novog mosta preko rijeke Bosne u naselju Čekrekčije, te kroz novi tunel do naselja Buci.

 

 1. Izgradnja zaobilaznice Mile

Arheološko područje Mile – Arnautovići – mjesto stanka bosanske vlastele i mjesto krunisanja, te grobne crkve bosanskih vladara, proglašeno je nacionalnim spomenikom Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH od 02.07.2003. godine.

Trenutna saobraćajnica je izgrađena na lokalitetu Mili, te zbog proglašavanja nacionalnim spomenikom, potrebno je izmjestiti trenutnu saobrćajnicu čija vrijednost projekta za pripremne radove iznosi 150.000,00 KM. Općina Visoko obezbijedila sredstva u Budžetu a paralelno radimo na rješavanju imovinsko – pravnih odnosa u postupku eksproprijacije zemljišta za izgradnju zaobilaznice. Projekat smo aplicirali Federalnom zavodu za zaštitu spomenika i Fedralnom ministarstvu kulture i sporta s ciljem osiguranja dodatnih sredstava za kompletnu izgradnju ove saobraćajnice. Na ovaj način će arheološki lokalitet Mili konačno postati jedna cjelina koja je sada narušena odnosno prekinuta saobraćajnicom koja je 70-tih godina izgrađena na samom lokalitetu.

Izgradnja i rekonstrukcija mostova na području općine Visoko

 1. Izgradnja pješačkog mosta preko rijeke Bosne – naselje Luke – Ozrakovići

Na području prigradskog naselja Ozrakovići i gradskog naselja Luke ukazala se potreba za izgradnjom pješačkog mosta zbog  svakodnevnog dvosmjernog protoka većeg broja osoba, s obzirom da se u blizini naselja Luke nalazi srednja škola, a u neposrednoj blizini naselja Ozrakovići željeznička stanica.

Izgradnjom mosta omogućila bi se jednostavnija i kraća komunikacija (kretanje) stanovništa prigradskog i gradskog područja, prije svega djece prema školskim ustanovama. Urađena je projektno – tehnička dokumentacija od strane  „Saraj – inženjering“ d.o.o. Sarajevo, a  izradu projektne dokumentacije je finansiralo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija. Procjenjena vrijednost ovog projekta je 600.000,00 KM.

U toku je provođenje postupka javne nabavke za odabir najpovoljnijeg izvođača radova.

 1. Rekonstrukcija mosta u naselju Čekrekčije

Urađen je Glavni projekat za rekonstrukciju mosta u MZ Čekrekčije kojim je obuhvaćeno:

 • proširenje kolovoza sa 3,0 na 6,0 m
 • pješačka staza sa obje strane širine 1,50 m
 • rekonstrukcija raskrsnice na regionali R445 (Visoko – Podlugovi)
 • rasvjeta mosta.

Projektom je također obuhvaćena i rekonstrukcija dijela regionalne saobraćajnice R445 na prilazu mostu.

Realizacijom ovog projekta omogućiti će se stvaranje boljeg životnog i poslovnog ambijenta i što je najvažnije bezbjednije kretanje pješaka u MZ Čekrekčije.

 1. Temeljna rekonstrukcija Betonskog mosta

Betonski most koji je smješten u centru Visokog predstavlja simbol općine Visoko kao i vezu za Sarajevo regionalnom saobraćajnicom R445. Također je najbilža veza za autobusku stanicu, željezničku stanicu i industrijsku zonu Ozrakovići. Prema podacima zavičajnog muzeja Visoko most je projektovao i sagradio građevinski poduzetnik Adam Til. Građen je od 1927. do 1929.godine za vrijeme Kraljevine SHS, te se može uvrstiti u II kategoriju kulturnoistorijskog nasljeđa.Također prema podacima muzeja most je pretrpio oštećenja prilokom bombardovanja Visokog 1945.godine.

Ciljevi koji se žele postići rekonstukcijom mosta su:

 1. veća frekvencija vozila;
 2. sigurnije kretanje pješaka;
 3. rasvjeta i iluminacije mosta.

   

Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura

Strateško opredjeljenje Općine Visoko iz oblasti vodosnabdijevanja su:

 • centralizovanje vodnih objekata,
 • nastavak vodoistražnih radova u cilju pronalaska novih vodnih resursa.
 • objedinjavanje postojećih vodnih objekata u jedinstvene sisteme,
 • uspostava zona sanitarne zaštite postojećih vodozahvata,
 • kontinuirana kontrola kvalitete vode,
 • dodjeljivanje mjesnih vodovoda na upravljanje Javnom komunalnom preduzeću.

 

 1. Proširenje gradskog vodovodnog sistema Visoko: podsistem Moštre i podsistem Gračanica

Općina Visoko je kandidovala projekat prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) i dobila inicijalno odobrenje za državni kredit BiH u iznosu od 4,5 miliona eura za finansiranje projekta vodosnabdijevanja odnosno proširenja gradske vodovodne mreže. Realizacijom ovog projekta općina Visoko će imati dvostruku korist, tj. dio sredstava će se iskorititi za rekonstukciju postojeće mreže, odnosno oni koji već imaju vodu, imat će bolju kvalitetu snadbijevanja, dok drugi dio sredstava će se iskoristiti za proširenje sistema vodsnabdijevanja, odnosno 50%  novih korisnika imat će pristup tekućoj vodi.

Za podsistem Gračanica se u nedostatku drugih mogućnosti, dugo razmatrao prijedlog rješavanja vodosnabdijevanja obezbjeđenjem dovoljnih količina pitke vode iz otvorenog vodotoka Podvinjski potok, koji kao mnogi raniji prijedlozi nisu implementirani.

Stoga se prijedlog snabdijevanja vodom za navedeno područje, kao i nerješenih prigradskih naselja, uvezivanjem u gradski vodovodni sistem, a korištenjem postojeće vodovodne infrastrukture sa dodatnom izgradnjom neophodnih objekata smatra kao jedina preostala mogućnost. Vodovodni podsistem Gračanica obuhvata 8 okolnih naselja.

Snabdijevanje vodom skupine naselja područja Moštre trenutno se vrši putem više lokalnih vodovoda (25 vodovoda) sa zasebnim izvorištima. Svaki od ovih lokalnih vodovoda su, usljed neredovnog održavanja, u vrlo lošem stanju, a pripadajuća izvorišta nemaju dovoljne kapacitete, niti kvalitet za konstantno i kvalitetno vodosnabdijevanje potrošača.

Nedovoljni kapaciteti lokalnih izvorišta, te stalni zahtjevi za rekonstrukcijama ovih lokalnih vodovoda, uz dugogodišnju nemogućnost iznalaženja bilo kakvih drugih rješenja, su između ostalog osnovni razlozi opredjeljenja uvezivanja naselja iz područja Moštre na gradski vodovodni sistem. Drugi vodovodni podsistem Moštre također obuhvata 8 okolnih naselja.

 1. Rekonstrukcija gradske vodovodne mreže

Na osnovu postojećeg stanja gradske vodovodne mreže i urađene analize od strane „Zavoda za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo, konstantovano je da su gubici na vodovodnoj mreži oko 47 %. U cilju smanjenja gubitaka pristupilo se izradi projektne dokumentacije na osnovu koje će se izvoditi radovi na rekonstrukciji gradske vodovodne i kanalizacione mreže, kao i rekonsukciji samobrćajnica na kojima će se izvoditi navedeni radovi.

Projektnom dokumentacijom je predviđena:

 • rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže ukupne dužine 4765,0 m
 • rekonstrukcija postojeće kanalizacione mreže je 2975,0 m
 • rekonstrukcija postojećih saobraćajnica ukupne dužine je 4130,0 m
 1. Izgradnja rasteretnog kolektora gradske kanalizacije u ulici Mladih Muslimana – rijeke Bosna

U naselju Hadžijina voda gradska kanalizaciona mreža je izgrađena u toku 1970 g., mješovitog je tipa, a cijevi su malog neadekvatnog profila i u vrijeme obilnijih padavina dolazi do zagušenja kanalizacije i plavljenja okolnih stambenih objekata.

U cilju rješavanja ovog problema pristupilo se izradi projektne dokumentacije rasteretnog kolektora u ulici Mladih Muslimana do rijeke Bosne, ukupne dužine 600,0 m.

Projektnom dokumentacijom je predviđena izgradnja oborinskih i fekalnih cijevi, kao i rekonstrukcija vodovodne mreže i kolovozne konstrukcije u ulici Mladih Muslimana.

 1. Regulacija korita od mosta Konfekcije do Luke sa izgradnjom kolektora i šetnice

Protekle godine urađena je projektna dokumentacija strane Zavoda za vodoprivredu d.d. Sarajevo, u koju je uloženo 17.551,00 KM, od čega Kantonalno ministarstvo za za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 10.966,26 KM iz sredstava vodnih naknada, a Općina Visoko je obezbjedila 6.584,74 KM.

Projektnom dokumentacijom je urađeno tehničko rješenje za radove na izgradnji kanalizacionog kolektora, regulaciji lijeve obale rijeke Fojnice i izgradnji šetnice, na potezu od Mosta konfekcija do Luke, u ukupnoj dužini 968 m.

Izvođenjem radova na kanalizacionom kolektoru, sve otpadne vode na ovom potezu će biti ucjevljene i uključne na već izgrađeni kolektor.

Za izvođenje ovih radova potrebno je obezbjediti sredstva u vrijednosti od 1.300.000,00 KM, kolika je predračunska vrijednost ovog projekta

 1. Regulacija lijeve obale rijeke Bosne i izgradnja kolektora sa šetnicom i biciklističkom stazom od Betonskog mosta do petlje – Stara Ciglana

Urađena je projektna dokumentacija za regulaciju lijeve obale rijeke Bosne i izgradnja kolektora sa šetnicom od Betonskog mosta do petlje – Stara Ciglana od strane „Ipsa – Institut“ d.d. Sarajevo u vrijednosti od 12.000,00 KM koje je Općina Visoko obezbjedila iz sredstava vodnih naknada, putem Kantonalnog ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Ovom projektnom dokumentacijom je urađeno tehničko rješenje za radove na izgradnji kanalizacionog kolektora, regulacije obale, izgradnja šetnice i biciklističke staze na potezu od Betonskog mosta do Petlje, ukupne dužine 1634 m. Izvođenjem ovih radova izvršilo bi se ucjevljenje otvorene kanalizacije koja prolazi kroz centar grada prema lokalitetu na kojem je planiran uređaj za tretman otpadnih voda.

Izgradnjom obaloutvrde spriječilo bi se dosadašnje plavljenje okolnog terena i izgradila bi se pješačka staza koja bi bila korištena za sport i rekreaciju, kao i biciklistička staza pored pješačke staze.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 3.000.000,00 KM.

Javna rasvjeta

 1.  Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete na području cijele općine

  Protekle četiri godine na području općine Visoko realizovano je 26 projekta izgradnje javne rasvjete, pri čemu je ugrađeno 505 kom rasvjetnih tijela, 316 stubova za javnu rasvjetu, te ugrađeno 18.213 m kabla. Vrijednost izgrađene i rekonstruisane javne rasvjete na području općine Visoko iznosi 245.432,36 KM.

Općina Visoko će i u narednom periodu nastaviti sa ulaganjem u javnu rasvjete, pri čemu će se posebno obuhvati izgradnja javne rasvjete u naseljima u kojim do sada nije bilo rasvjete, kao i rekonstrukcija postojeće.

 

 1. Zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom

 LED rasvjeta omogućava sasvim novu percepciju rasvjete i prelazak iz „doba žarulja“ u „doba digitalne i kreativne rasvjete“. Osvjetljenje LED-om ne predstavlja više čistu, statičnu potrebu za svjetlom, nego ono postaje sastavni dio samog dizajna prostora.

LED rasvjetom će se obogatiti, otkriti, naglasiti ili stopiti arhitektonska rješenja i elemente snažnim izvorom svjetlosti. Ono što je bitno kod LED rasvjete jeste: osjetno manja potrošnja, smanjeni troškovi održavanja do 90%, prosječni vijek trajanja 10-15 godina rada, nema UV ili IR zračenja. Iz navedenih karakteristika, Općina Visoko će u narednom periodu izdvojiti sredstva za zamjenu postojeće rasvjete LED rasvjetom na području cijele općine, čime će se smanjiti potrošnja električne energije, kao i veća osvjetljenost.

 1. Iluminacija Starog grada Visoki

Historijsko područje – Stari grad Visoki se nalazi na vrhu brda Visočica na visini od 766,5 m i oko 300 m iznad doline u kojoj se razvilo naselje. Vremensko određenje, historijska vrijednost, umjetnička i estetska vrijednost, ambijentalna, dokumentarna, znanstvena i obrazovna vrijednost, te izvornost tradicije i kulturnog položaja srednjovjekovnog grada Visoki su kriteriji na kojima se temelji proglašenje područja nacionalnim spomenikom BiH. Obzirom da je Visoko grad bogate historije i da se najviše događaja vezanih za ovu sredinu desilo za vrijeme Srednjovjekovne države, Visoko čuva bogate dokaze hiljadugodišnjeg postojanja države Bosne.

Općina Visoko je uradila kompletnu projektno-tehničku dokumntaciju za ilimunaciju srednjovjekovnog grada “Visoki” a vrijednost investicije iznosi 100.000,00 KM. Projekat podrazumjeva postavljanje jarbola visine 30 m sa državnom zastavom i adekvatnom iluminacijom zastave i ostataka srednjovjekovnog grada.

Poslovne zone

Općina Visoko ima odlične predispozicije za ekonomski razvoj s obzirom na geografski položaj, stepen razvijenosti poduzetničkog sektora, blizinu strateških putnih komunikacija, inicijativu privatnog sektora i spremnost općine Visoko da razvije pravne, institucionalne i sve druge potrebne okvire za uspješnu saradnju javnog i privatnog sektora, za stvaranje ambijenta za razvoj privrede na području općine Visoko i regije kao cjeline. U općini Visoko locirane su poslovne (industrijske) zone različitih namjena koje su proizvodno-trgovačkog karaktera. S obzirom na privrednu strukturu općine Visoko, gdje dominiraju mala i srednja preduzeća (SMEs), ona su dominantna i u poslovnim zonama. To su proizvodna, trgovačka i uslužna preduzeća.

Poslovne zone u Općini Visoko su:

Poslovna zona Ozrakovići
Poslovna zona Čekrekčije
Poslovna zona Kula Banjer
Poslovna zona Topuzovo polje

 

 1. Potpuna izgradnja, stavljanje u funkciju i opremanje svih poslovnih zona predviđenih novim prostornim planom

Prostornim planom utvrđene su poslovne zone i poslovni kompleksi koje obuhvataju postojeće i planirane površine za razvoj privrednih djelatnosti, i to:

Poslovna zona Dobrinje
Poslovna zona Mokronoško polje
Poslovna zona Šareni Hanovi – IGM
Poslovna zona Očazi
Poslovna zona Mulići
Poslovna zona Arnautovići (Kovina)
Poslovna zona Uvorići
Poslovna zona Goruša
Poslovna zona O2 (lijeva obala rijeke Bosne)

 

Ciljevi koji se žele ostvariti projektima kako bi se unaprijedile poslovne zone:

 • Povećanje sigurnosti pješaka i vozila u poslovnoj zoni,
 • Pružanje podrške poduzetnicima za ohrabrenje za izgradnju poslovnog prostora na potpuno infrastrukturno opremljenom zemljištu,
 • Osnivanje novih privrednih subjekata,
 • Stvaranje preduvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te otvaranje novih radnih mjesta,
 • Razvoj lokalne zajednice prije svega općine Visoko, a indirektno kantona, Federacije i cjelokupnog prostora države,
 • Poticanje izvozne konkurentnosti i privlačenje stranih ulaganja,
 • Povećenje ulaganja u poslovnoj zoni od strane domaćih i stranih investitora.
 1. Izgradnja pješačke staze, rasvjete i kanalizacione mreže u Poslovnoj zoni „Ozrakovići“

Poslovna zona Ozrakovići jedna je od najatraktivnijih u BiH zbog položaja, logističkih prednosti i infrastrukture kojom raspolaže. Općina Visoko pokrenula je niz investicija ukupne vrijednosti više od 764.000 KM kako bi ovu poslovnu zonu učinila još atraktivnijom za postojeće kompanije, ali i za nove investitore.

Trenutno Općina Visoko realizuje izgradnju pješačke staze u poslovnoj zoni Ozrakovići s ciljem omogućavanja pristupa izgrađenim poslovnim objektima u poslovnoj zoni kao i pristupa stambenim objektima u perifernom dijelu. Sredstva za finansiranje ovog projekta su obezbjedili Općina Visoko u iznosu od 59.835,67 KM, a Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u saradnji sa USAID-om u iznosu od 104.994,56 KM. Ukupna vrijednost projekta je 164.830,23 KM.

Osim pješačke staze, u narednom periodu bit će urađeni i odvodnja oborinskih voda sa kolovozne konstrukcije, fekalna kanalizacija za buduće objekte na parcelama uz pješačku stazu i javna rasvjeta

Razvoj turizma i kulturno – historijskih spomenika na području općine Visoko

 1. Rekonstrukcija sa proširenjem ceste od regionalnog puta R445 prema izletištu Ravne

 Put prema izletištu Ravne se nalazi u prigradskom dijelu grada Visokog, ukupne dužine cca 900 m, ovom dionicom se može doći na lokalitet Stari grad Visoki, na brdu Visočica, koji je proglašen kao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Također je ova dionica značajna zbog istraživanjima na piramidama i tunelima.

Postojeća širina puta je cca 3,50 m sa bankinama. Kolovozna konstrukcija je u jako lošem stanju, stoga je predviđena rekonstrukcija na cijeloj dužini.

Analizom trenutnog stanja na ovoj putnoj komunikaciji uočeni su veliki nedostaci. Kompletna dionica puta je nepogodna za normalo odvijanje saobraćaja uslijed ulegnuća i velikog broja udarnih rupa i mrežastih naprslina, dok je odvodnja sa kolovozne konstrukcije u otvorenim kanalima koji su uglavnom zatrpani. Ukupna vrijednost ovog projekta je 180.000,00 KM, a I faza izgradnje ovog puta iznosi 120.000,00 KM.

 1. Očuvanje nacionalnih spomenika BiH na području Općine Visoko

Lokaliteti kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa koji se nalaze u granicama Općine Visoko imaju državni značaj, jer historijat ovdašnjih lokaliteta ujedno je hiljadugodišnja historija države Bosne. Na području Općine Visoko nalazi se šest proglašenih nacionalnih spomenika:

– Arheološko područje Mile / Arnautovići – mjesto stanka bosanske vlastele i mjesto krunisanja, te grobne crkve bosanskih vladara;
– Graditeljska cjelina – Tabačka/Tabhanska džamija;
– Historijsko područje – Srednjovjekovni bosanski kraljevski grad Visoki;
– Graditeljska cjelina – Pravoslavna Crkva sv. Prokopija;
– Arheološko područje – Prahistorijsko naselje na lokalitetu Okolište;
– Građevinska cjelina – Samostan Sv. Bonaventure u Visokom.

U narednom periodu potrebno je izvršiti rebrendiranje turističke ponude Visokog uz stalnu zaštitu nacionalnih spomenika i ostalog kulturno-historijskog naslijeđa, jer samo tako oni mogu tu biti istraženi, prezentirani i turistički primamljivi.

 1. Izgradnja adrenalinskog parka na lokalitetu Ravne

Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida sunca“ u proteklom periodu završila je radove u okviru prve faze izgradnje Arheološko-turističkog parka „Ravne 2“ koji je prvi park ove vrste u Jugoistočnoj Evropi. Park je namijenjen za koncerte, vježbe joge, šetnje u prirodi, sportske programe za najmlađe, edukacije o megalitnim lokacijama i pozitivnim energijama Planete. Pored ovih sadržaja Fondacija ima u planu prostor obogatiti dodatnim sadržajima kao što su dječija igrališta sa ljuljačkama i toboganima, tereni za mali nogomet i biciklističke staze.

Pored ovih sadržaja u području izletišta Ravne u budućnosti je potrebno  izgraditi dodatne sadržaje u vidu velikog adrenalinskog parka koji će doprinijeti upotpunjenu turističke ponude našeg grada.

 1. Podizanje parkova i zelenih površina

Iako je na prostoru Općine Visoko u proteklom periodu urađeno mnogo toga na uređenju postojećih i podizanju novih zelenih površina potrebno je postojeće parkove i zelene površine dodatno obogatiti različitim sadržajima. Pitanje divljih deponija i zaštite okoliša nikada ne gubi na aktuelnosti i obavezi da se na zaštiti okoliša u smislu zaštite tla, voda i zraka radi kontinuirano. Općina Visoko ulažila je ogromne napore i sredstva da bi prostor našeg svakodnevnog življenja bio ugodniji i zdravstveno sigurniji. Veliki problem,  finansijski najzahtjevniji, su divlje deponije i nihova sanacija.

 1. Izgradnja vrećaste gumene brane na rijeci Bosni radi prevencije od poplave

Nakon velikih poplava koje su zadesile Općinu Visoko u maju 2014. godine. Situacija u Visokom je tih majskih dana bila izuzetno teška, a rijeka Bosna kao i njene pritoke se izlila iz korita, te ugrozila stambene i poslovne objekte. Kao vid prevencije u budućnosti potrebno je izgraditi vrećastu gumenu branu na rijeci Bosni.

 1. Uspostavljanje azila za pse

Psi lutalice problem su koji već dugi niz godina postoji u Visokom. Psi na ulicama nastali su razmnožavanjem nesteriliziranih pasa, koje godinama nekažnjeno napuštaju neodgovorni vlasnici i koji se onda nastavljaju razmnožavati velikom brzinom.

Općina Visoko je prepoznala ovaj problem i u budućnosti je spremna sudjelovati u izradi projekata koji bi pomogli svim građanima Visokog da se osjećaju sigurno i bez straha od napada pasa-lutalica, što je od opće važnosti za širu društvenu zajednicu.

Zbog slabe ekonomske situacije i nedostatka sredstava, idealno riješenje je izgradnja azila u kojem bi se psi koji su nađeni na ulici sterilisali, vakcinisali i čipovali, a potom ukoliko se ne nađe vlasnik ili se psi ne udome, vrate na ulicu odakle su uzeti. Izuzetak bi bili agresivni psi koji bi se zadžavali u planiranom azilu.

Sterilizacija je ključni preventivni korak u kontroliranju populacije pasa lutalica.

Problem pasa lutalica može se rješavati samo kroz zajednički rad uz pažnju i podršku svih nivoa vlasti.

Unapređenje sporta, kulture i obrazovanja

 1. Izgradnja obdaništa Visoko

Na Dan općine Visoko 29.08.2015.godine položen kamen temeljac na lokaciji bivšeg obdaništa u Prijekom, gdje će se graditi potpuno novo obdanište. Općina Visoko ranije je donijela je Odluku o davanju saglasnosti „Abras Company“ d.o.o. za izgradnju odgojno-obrazovnog objekta u naselju Prijeko. Radovi na izgradnji Obdaništa započeli su 05. aprila 2016.g., a izvođač prve faze radova je privredno društvo “Suša Commerce” d.o.o. Visoko. Firma „Abras Company“ d.o.o. Visoko cjelosti će finansirati izgradnju objekta po principu „ključ u ruke“, a vrijednost projekta iznosi cca 2 miliona KM.

 1. Izgradnja rekreativnog centra sa bazenom

U toku izrade novog Regulacijskog plana Općine Visoko kojim je na lokalitetu Luka predviđena namjena prostora za sport i rekreaciju. Nakon izrade Glavnog projekta koji će obuhvatati bazen, razne sportske terene za tenis, košarku, odbojku i sl. pristupiti će se realizaciji projekta.

 1. Rekonstrukcija osnovnih i srednjih škola

Na prostoru općine Visoko nalazi se jedna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje čiji je osnivač Općina Visoko i 7 osnovnih i 4 srednje škole čiji je osnivač Ze-do kanton. Budžetom Općine izdvajaju se sredstva za JU za predškolski odgoj i obrazovanje, dok se kroz druge budžetske stavke finansijski pomažu projekti osnovnih i srednjih škola. U budućnosti je potrebno povećati izdvajanja novca za rekonstrukciju i poboljšanje uslova u osnovnim i srednjim školama kako bi se dodatno poboljšali uslovi za rad nastavnog osoblja i učenika.

 1. Izgradnja dječijih igrališta

Prehodnih godina Općina Visoko je uložila značajna sredstva za izgradnju dječijih igrališta na području općine Visoko. Svako izgrađeno dječije igralište upotpunjeno je ljuljačkama, toboganima, klackalicama, penjalicama i površinama sa pijeskom za malu djecu, kao i parkovskim klupama i kantama za otpatke, te su montirani reflektori čime je svaki park osvijetljen.

Općina Visoko će u narednom periodu u okviru Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj podržati svaku akciju čiji je cilj unapređenja života. Izgradnja ovih  dječijih igrališta je od posebnog značaja za Općinu Visoko i mjesne zajednice u kojima su se izgradila igrališta, a Općina Visoko će u narednom periodu nastojati da u svakoj MZ izgradi po jedno dječije igralište.

Projekti uštede električne energije

 1. Utopljavanje škola, zgrada javnih institucija i objekata kolektivnog stanovanja

Kada je riječ o utopljavanju i certificiranju, Općina Visoko je krajem 2015.g. objavila javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih finansiranju energetskog pregleda i certificiranja u svrhu utopljavanja objekata – javne ustanove, stambeni objekti kolektivnog stanovanja na području općine Visoko. Ukupno je pristiglo 13 zahtjeva i to dva od strane javnih ustanova i 11 od strane kućnih savjeta objekata kolektivnog stanovanja. Obzirom da su u Budžetu Općine Visoko za 2015.g. bila osigurana finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta, Općinska načelnica je u januaru 2016.g. donijela Odluku kojom se prihvataju svi dostavljeni zahtjevi.

U toku je postupak javne nabavke za odabir ponuđača za izradu energetskog pregleda i certificiranja.

 1. Primjena obnovljivih izvora energije i proširenje mreže

Općina Visoko je u saradnji sa Elektroprivredom BiH aplicirala na program kao fokus općina za razvojni projekat „Modeliranja grijanja manjih gradova obnovljivim izvorima energije i smanjenja problema globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena“ u okviru programa Evropske unije – Horizont 2020. Aplikacija je urađena sa predstavnicima Sektora za strateški razvoj Elektroprivrede BiH. Horizont 2020 doprinosi ostvarivanju ciljeva iz ključnih strateških dokumenata Evropske unije vezanih za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, Evropa 2020. i Unija inovacija, te izgradnji Evropskog istraživačkog prostora. Pored Elektroprivrede BiH i Općine Visoko iz Bosne i Hercegovine u projekat su uključene i institucije iz Njemačke, Danske, Austrije, Slovenije i Makedonije, te Grad Šabac iz Srbije, Općina Ljutomer iz Slovenije, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu i Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Elektroprivreda BiH i Općina Visoko su prvi uspješni aplikanti iz Bosne i Hercegovine na EU program – Horizont 2020.

 

Prevencije od prirodnih nepogoda

 

Sanacija mosta preko rijeke Goruše u naslju Loznik, MZ Gračanica

Usljed poplava i njima uzrokovanog povećanja vodostaja rijeke Gorušice došlo je do izražene erozije terena, potkopavanja potpornih stubova i klizišta na postojećem mosta u naselju Loznik.

Na obalnim stubovima su jasno primjetna velika oštećenja, a isto važi i za srednje stubove mosta i kolovoznu konstrukciju gdje su vidni ugibi ploče. Postojeći most je armiranobetonski, tri raspona, ukupne dužine 18 m, širine 3 m. Svijetla širina ispod objekta je 2 m, visina upornjaka iznosi 2 m.

Za navedeni most urađen je Glavni projekat 29.06.2015.godine od strane projektantske kuće „BauArt“d.o.o. Visoko.

Na dijelu saobraćajnice kroz naselje Loznik predviđeno je rušenje postojećeg mosta preko rijeke Goruše i to izgradnja novog mosta sa boljim elementima mosta i puta. Korisni element mosta su saobraćajna traka širine 3 m i dvije pješačke staze po 80 cm. Dužina mosta je 18 m sa dužinom krila 2×266,2 cm ili ukupno 2.332,4 m. Pješačke staze su odvojene ivičnjacima visine 20 cm protiv iskakanja vozila i kroz njih su provučne cijevi za instalacije. Ograda mosta je projektovana kao jednostavna i lagana sa horizontalnim ispunom.

Izgradnjom ovog mosta postići će se sljedeći ciljevi kojima Općina Visoko teži, a to su:
– izgradnja i sanacija infrastrukture, posebno sanacije klizišta,
– poboljšanje uvjeta za život i rad u naselju Loznik, MZ Gračanica,
– poboljšanje povezanosti stanovnika naselja sa ostalim ruralnim i urbanim dijelovima Općine.

Čuvanje okoliša

 1. . Izgradnja centra za upravljanje komunalnim otpadom

Općina Visoko je u prethodnom periodu poduzela niz aktivnosti kada je riječ o strateškom rješavanju problema prikupljanja i deponovanja komunalnog otpada.

Objektivno velika udaljenost regionalne deponije i visoki troškovi transporta i deponovanja komunalnog otpada na RD «Mošćanica» su osnovni problem u funkcionisanju postojećeg načina prikupljanja i deponovanja otpada sa područja općine Visoko.

Cilj ovog projekta je da se smanjenjem količine otpada za deponovanje smanje finansijski izdaci gdje se planira finansijska ušteda u budžetu oko 240.000,00 KM godišnje, kao i da se selektirani otpad u narednom periodu pretvori u korisnu sirovinu. U skladu sa navedenim, Općina Visoko je pokrenula aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje „Centra za upravljanje komunalnim otpadom sa pratećim sadržajem“ kao dio šireg projekta koji uključuje sanaciju zatvorene lokalne deponije te opremanje javnog komunalnog preduzeća potrebnom mehanizacijom za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada.

Ukupna vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 2.500.000,00 KM a u toku su aktivnosti oko obezbjeđenja kredita za sufinansiranje pomenutog projekta.

 1. Uspostavljanje azila za pse

Psi lutalice problem su koji već dugi niz godina postoji u Visokom. Psi na ulicama nastali su razmnožavanjem nesteriliziranih pasa, koje godinama nekažnjeno napuštaju neodgovorni vlasnici i koji se onda nastavljaju razmnožavati velikom brzinom.

Općina Visoko je prepoznala ovaj problem i u budućnosti je spremna sudjelovati u izradi projekata koji bi pomogli svim građanima Visokog da se osjećaju sigurno i bez straha od napada pasa-lutalica, što je od opće važnosti za širu društvenu zajednicu.

Zbog slabe ekonomske situacije i nedostatka sredstava, idealno riješenje je izgradnja azila u kojem bi se psi koji su nađeni na ulici sterilisali, vakcinisali i čipovali, a potom ukoliko se ne nađe vlasnik ili se psi ne udome, vrate na ulicu odakle su uzeti. Izuzetak bi bili agresivni psi koji bi se zadžavali u planiranom azilu.

Sterilizacija je ključni preventivni korak u kontroliranju populacije pasa lutalica.

Problem pasa lutalica može se rješavati samo kroz zajednički rad uz pažnju i podršku svih nivoa vlasti.

Meni