Osnovi programa i politike za mandatni period 2016-2020

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj: 49/06) i člana 33. i 36. Statuta Općine Visokoprečišćeni
tekst (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 1/11) Načelnica općine Visoko donosi

OSNOVE PROGRAMA I POLITIKE
ZA MANDATNI PERIOD 2016-2020. GODINA

Kompletan osnovi programa i politike za mandatni period 2016-2020 možete pogledati na linku: http://nacelnicaamrababic.ba/dokumenti/NACELNICA-PROGRAM-MANDATNI-PERIOD-2016-2020-g.pdf

Meni