OSNOVI PROGRAMA I POLITIKE NAČELNICE OPĆINE VISOKO ZA MANDATNI PERIOD 2012-2016. GODINA

I – UVOD

 Osnovi programa i politike za mandatni period 2012-2016. godina temelje se na Srednjoročnoj strategiji razvoja općine Visoko za period 2006-2015. godina i Statutu općine Visoko.

U mandatnom periodu prioriteti će biti usmjereni, prije svega, na projekte intenziviranja privrednog razvoja i iniciranja i provođenja reformi usklađenih sa potrebama organa vlasti Federacije BiH i Zeničko-dobojskog kantona na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji.

Predloženi prioriteti obuhvataju one mjere i aktivnosti koje su najurgentnije za općinu Visoko i pokazuju spremnost Načelnice Općine da, u dogovoru i zajedničkim radom, sa svim mogućim partnerima, preduzima mjere na popravljanju trenutnog stanja u Općini.

U mandatnom periodu, kroz aktivan odnos Načelnice Općine i općinskih službi uprave i efikasno iznalaženje kvalitetnih rješenja u svim oblastima života, neophodno je animirati i motivisati građane naše općine da zajednički gradimo bolju budućnost, te na temeljima pozitivnih rezultata razvijamo osjećaj pripadnosti Općini.

Predanim radom na implementaciji strateških ciljeva obezbijedićemo egzistencijalnu i opću sigurnost građana Općine. Zato se svi ciljevi Načelnice Općine i službi za upravu baziraju na temeljnim potrebama građana, a to su privredni razvoj i provođenje reformi na nivou lokalne zajednice.

Opredjeljenje Načelnice Općine je da ide u pravcu da postane nosilac i kreator novih ideja i pokretač akcija, a ne samo realizator tekućih potreba i zahtjeva.

Ovim dokumentom utvrđeni su osnovi programa i politike za period 2012-2016. godina, u okviru kojih su utvrđeni prioriteti djelovanja i konkretne mjere koje je neophodno preduzeti radi realizacije prioriteta.

 

II – STRATEŠKI CILJEVI NAČELNICE OPĆINE

 

Uvažavajući postojeće stanje, kao i usvojene strateške okvire razvoja općine Visoko za neredni period, poštujući fiskalne procjene i trendove iz okruženja, u mandatnom periodu 2012–2016.godina, kao strateški pravci rada Načelnice Općine definišu se sljedeći:

 1. Transformacija lokalne uprave u javni servis – reorganizacija službi organa javne uprave, digitalizacija rada i standardizacija procesa,
 2. Stabilizacija budžeta i budžetske potrošnje – uvođenje trezorskog načina rada, pokriće deficita, obezbjeđenje efikasnosti, transparentnosti i zakonitosti,
 3. Strateški pristup rješavanju infrastrukturnih problema i strukturne promjene u organizaciji javnog sektora i
 4. Lokalni ekonomski razvoj općine Visoko i regionalno povezivanje sa susjednim općinama, te saradnja sa općinama regiona u cilju razvoja i afirmacije općine Visoko.

 

 1. LOKALNA UPRAVA

 

Lokalna uprava općine Visoko, koju će građani doživljavati podjednako kao svoje pravo i svoju obavezu da odgovorno i proaktivno upravljaju lokalnim razvojem i poslovima, bazirana na načelima Europske povelje o lokalnoj samoupravi i osnovnim vrijednostima i načelima dobre lokalne uprave, razvijat će se s temeljnim ciljem da lokalna uprava  u Visokom postane moderan i kvalitetan servis građana i glavni pokretač lokalnog ekonomskog i socijalnog razvoja.

 

Ciljevi u oblasti lokalne uprave su:

 • Efikasna, efektivna, odgovorna i transparentna lokalna uprava,
 • Razvoj općinske elektronske uprave,
 • Efikasniji rad mjesnih zajednica,
 • Interaktivan odnos Načelnice Općine i Općinskog vijeća,
 • Razvoj komunikacije javne uprave sa zajednicom,
 • Veće učešće građana u odlučivanju kroz implementaciju Strategije partnerstva između općine Visoko i građana.

 

U skladu s principima međusobnog uvažavanja i saradnje, nastojaće se postići efekat «dobre vladavine», poštujući pet načela: otvorenost (aktivna komunikacija građani – lokalna  vlast), učešće (u donošenju javnih odluka), efikasnost (realizacija obećanja i dogovora), odgovornost (za neučinjeno) i koherentnost (dogovorenost politika i akcija koje vode realizaciji dogovorenog, u skladu sa izraženim potrebama građana).

 

Lokalna uprava će biti:

 • djelotvorna u pružanju brze, kvalitetne i jeftine usluge građanima, s procedurama koje su jednostavne i prilagođene interesima klijenata, uz poštivanje predviđenih zakonskih rokova;
 • transparentna, osiguravajući potpunu zakonitost i javnost rada, punu odgovornost i jednak pristup za sve;
 • otvorena za inicijative i interese mladih i posvećena rješavanju problema mladih, posebno u domenu kvalitetne edukacije, prilika za uposlenje, osiguravanja zdrave, sigurne i perspektivne sredine i uvjeta za zadovoljenje njihovih kulturnih i sportskih potreba;
 • proaktivna i konstruktivna u saradnji sa kantonalnim, entitetskim i državnim tijelima i organizacijama, drugim općinama, međunarodnim organizacijama i investitorima;
 • odgovorna u rješavanju problema iz svoje nadležnosti, s jednakim tretmanom svih građana i svih dijelova lokalne zajednice;
 • servis građana s punim uvažavanjem njihovih potreba, problema i prijedloga;
 • istinski servis poduzetnicima i potencijalnim investitorima, posvećena stvaranju stimulativnog poslovnog okruženja i istinskom partnerstvu javnog i privatnog sektora u osiguravanju ekonomskog razvoja lokalne zajednice;
 • inicijator većeg učešća građana u odlučivanju i rješavanju problema u lokalnoj zajednici;
 • posvećena izgradnji civilnog društva, posebno podržavajući i pomažući stvaranje i razvoj građanskih udruženja i nevladinih organizacija.

 

Radi realizacije zadatih ciljeva, Načelnica Općine će poduzeti i uraditi sljedeće:

 • organizirati lokalnu upravu s akcentom na ljudske potencijale i stepen odgovornosti svakog zaposlenog u organu uprave;
 • dosljedno poštivanje, ažuriranje i redizajn postojećih standarda i procedura;
 • korištenje postojećih softverskih rješenja u punom kapacitetu;
 • uspostaviti, organizirati i vršiti redovni monitoring nad Centrom za pružanje usluga građanima;
 • izvršiti potrebnu reorganizaciju i prilagoditi postojeće ljudske potencijale potrebama organa uprave, izvršiti neophodnu dopunu kadrova, stalne treninge i edukacije;
 • vršiti redovno godišnje ocjenjivanje državnih službenika i namještenika službi uprave, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 • jačati ulogu mjesne zajednice uz motiviranje odgovornijeg rada organa s ciljem aktivnog učešća svakog građanina u procesima odlučivanja i izvršiti reorganizaciju postojećeg sistema;
 • vršiti redovno godišnje donošenje plana edukacije državnih službenika i namještenika;
 • definirati jasnu lokalnu legislativu;
 • uspostaviti registar općinskih administrativnih postupaka;
 • kadrovsko i materijalno ojačati sistem inspekcijskih službi;
 • kontinuirano vršiti aktivnosti sprečavanja korupcije;
 • informatički ojačati i razviti sve segmente lokalne uprave i osigurati interaktivan pristup rješavanju zahtjeva građana (digitalizacija matičnih knjiga, izdavanje uvjerenja odmah po podnošenju zahtjeva i sl.);
 • razviti i redovno održavati web-portal.

 

 

 1. BUDŽET

 

Budžetsko poslovanje zasigurno je jedan od najvažnijih segmenata u radu javne uprave. Budžet je sredstvo putem kojeg javna uprava utvrđuje i provodi prioritete, transparentno i u najboljem interesu javnosti. Poštujući makroekonomske prognoze i uvažavajući ekonomsku situaciju u regionu, nastojaće se obezbijediti stabilan i likvidan budžet koji će, poštujući zakonske i druge okvire, ispunjavati preuzete obaveze ravnomjerno prema svim budžetskim korisnicima, uvažavajući pri tom principe budžetskog poslovanja.

 

Ciljevi u oblasti budžeta su:

 • budžetska transparentnost i zakonitost – osigurati zakonito trošenje javnih sredstava uz puno ušešće javnosti u svakom koraku budžetiranja,
 • dosljedno poštivanje Zakona o budžetima i Zakona o trezorskom poslovanju,
 • efikasno trošenje budžetskih sredstava u skladu sa utvrđenim prioritetima i vodeći računa o indirektnim efektima budžetske potrošnje,
 • proaktivan pristup planiranju i realizaciji budžetskih prihoda.

 

Radi realizacije zadatih ciljeva, uradit će se sljedeće:

 • stabilizacija budžeta i njegovo uravnoteženje;
 • utvrđivanje nivoa i sanacija općinskog budžetskog deficita i program izmirivanja zaostalih obaveza;
 • disciplina u trošenju budžetskih sredstava i definisanje budžetske odgovornosti;
 • kontrola namjenskog trošenja;
 • ravnopravan tretman svih budžetskih korisnika;
 • uvođenje mjera štednje;
 • poštivanje odluka i kriterija za trošenje budžetskih sredstava usvojenih od Općinskog vijeća;
 • uspostavljanje sistema trezorskog poslovanja, te dosljedno poštivanje Zakona o trezorskom poslovanju i Zakona o budžetima;
 • kreiranje budžeta kroz nove programske aktivnosti, poštujući princip efikasnosti utroška budžetskih sredstava;
 • aktivan pristup sredstvima većih nivoa vlasti i fondova;
 • veće učešće javnosti u budžetskom ciklusu.

 

 1. JAVNI SEKTOR , INFRASTRUKTURA I EKOLOGIJA

U oblasti javnog sektora najvažniji zadatak javne uprave prvenstveno će biti osigurati efikasnost i efektivnost rada javnih preduzeća i javnih ustanova.

U kontekstu toga, potrebno je razviti mehanizam boljeg upravljanja javnim sektorom,  što podrazumijeva aktivan angažman članova skupština, odnosno nadzornih i upravnih odbora javnih preduzeća i ustanova, precizno definisane ciljeve, zadatke, odgovornost, način izvještavanja, ali i bolju interaktivnu komunikaciju između predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti, s jedne, te menadžmenta i organa upravljanja, s druge strane.

Neophodno je utvrditi strateške ciljeve i pravce razvoja javnog sektora, te donijeti neophodne odluke i krenuti u realizaciju istih.

Potrebno je uraditi elaborat o efikasnosti javnih preduzeća, kako bismo utvrdili na koji način unaprijediti postojeću organizaciju, s ciljem obezbjeđenja najvećeg nivoa  zadovoljavanja potreba lokalne zajednice, posebno kada je riječ o komunalnoj djelatnosti.

U tom kontekstu kao moguće cjeline izdvajaju se:

 • vodovod i kanalizacija,
 • prikupljanje, odvoz, reciklaža i deponovanje otpada,
 • mrtvozorstvo i održavanje gradskog groblja,
 • održavanje javnih, saobraćajnih i zelenih površina.

Kada je riječ o infrastrukturnim pitanjima, najvažnije pitanje i prioritet u narednom periodu biće vodosnabdijevanje. Potrebno je, u skladu sa Strategijom razvoja općine, osigurati pitku vodu za 85% stanovništva, sa tendencijom obezbjeđenja vodosnabdijevanja za ukupno stanovništvo općine Visoko. Ovo podrazumijeva značajnije istražne radove i izradu posebne strategije kojom bi, uz vodosnabdijevanje područja koja trenutno nisu u sistemu vodosnabdijevanja, bilo riješeno pitanje upravljanja i zaštite izvorišta „Vrutak“, pitanje upravljanja i zaštite lokalnih vodovoda, program sanacije postojeće vodovodne mreže sa ciljem eliminisanja gubitaka, te izrada katastra vodovodne i kanalizacione mreže.

Kada je riječ o katastru, u narednom period, jedan od zadataka biće oformiti katastar infrastrukturnih objekata na jednom mjestu: vodovodne mreže, kanalizacione mreže, gasovodne mreže, telefonske mreže, te elektro-mreže, što će u mnogome olakšati, kako procese strateškog planiranja, tako i pojednostaviti proceduru prethodne provjere, odnosno izdavanja neophodnih saglasnosti za građenje.

Kanalizaciona mreža je drugi prioritet i prvenstveno se konačno mora realizovati  projekat gradskog kolektora, a zatim pristupiti sistematskom planiranju i rješavanju kanalizacionog sistema na području cijele općine.

U cilju rješavanja pitanja prikupljanja, odvoza, reciklaže i odlaganja otpada pokrenuće se aktivnosti kroz otvoren dijalog sa građanima, pri tome obezbjeđujući pristup koji nalažu međunarodni standardi upravljanja otpadom. Postojeće rješenje je neodrživo, kako ekonomski, tako i tehnički. Odvoz smeća će se osigurati sa prostora cijele općine, ćime će se riješiti i problem divljih deponija i zagađivanja okoliša.

Pitanje deponije usko je povezano i sa pitanjima lokalnog ekonomskog razvoja i građanima se kao takvo mora i prezentovati.

Infrastrukturna pitanja u oblasti putne komunikacije, rješavaće se uvažavajući stav lokalne zajednice i prijedlozi godišnjih aktivnosti podnosiće se Općinskom vijeću na  usvajanje, započeti strateški planirati aktivnosti za srednjoročni period i tražiti načina da se obezbijedi sufinansiranje projekata iz drugih izvora.

Javne nabavke vršiće se transparentno.

Poseban akcenat daje se razvoju i poticaju javno–privatnog partnerstva u ovoj oblasti.

 

Ciljevi u ovoj oblasti su:

 • Izvršiti reorganizaciju i unaprijediti sistem upravljanja javnim sektorom,
 • Osigurati efikasnost i ekonomičnost poslovanja javnog sektora,
 • dugoročno raditi na osiguravanju pitke vodu svim domaćinstvima na području općine Visoko,
 • Unaprijediti komunalnu, elektroenergetsku, putnu i PTT infrastrukturu,
 • Sačiniti jedinstveni katastar infrastrukturnih objekata,
 • Riješiti pitanje prikupljanja, odvoza, reciklaže i odlaganja otpada.

 

Radi realizacije zadatih ciljeva, uradit će se sljedeće:

 • prioritetno rješavati pitanja vodosnabdijevanja i kanalizacije: izvršiti sveobuhvatna hidrogeološka dubinska istraživanja vodnih resursa, izraditi studiju snabdijevanja pitkom vodom i podizanja kvaliteta pitke vode, izraditi studiju izgradnje i rekonstrukcije kanalizacionog sistema;
 • revidirati akcioni plan upravljanja otpadom;
 • revidirati razvojnu strategiju i utvrditi novu listu prioriteta kapitalnih investicija u oblasti infrastructure;
 • formirati adekvatan i posvećen tim za reviziju Strategije;
 • uključiti građane u donošenje revidirane Razvojne strategije i liste kapitalnih investicija;
 • uskladiti Strategiju sa regionalnom razvojnom strategijom;
 • jasnim i dinamičnim odnosom prema višim nivoima vlasti obezbijediti sufinansiranje i finansiranje projekata za razvoj i sanaciju infrastrukturnih potreba iz oblasti putne komunikacije, elektroenergetskog sistema, vodosnabdijevanja i kanalizacione mreže;
 • posebnu prioritetnu pažnju posvetiti obezbjeđenju osnovnih životnih uvjeta građanima u ruralnim područjima ( struja, putevi, voda);
 • izgraditi infrastrukturu za potrebe razvoja turizma;
 • aktivno učestvovati u međuopćinskim razvojnim projektima;
 • rekonstrukcija i održavanje postojećih saobraćajnica;
 • rekonstrukcija i izgradnja prioritetnih putnih komunikacija;
 • izrada planova razvoja mjesnih zajednica;
 • širenje mreže gasovoda;
 • izgradnja sportskih igrališta – poligona u svim mjesnim zajednicama;
 • izgradnja gradskog izletničkog i rekreacionog parka u Luci;
 • izgradnja biciklističkih staza;
 • regulisanje saobraćaja kroz gradsko područje i prigradska naselja;
 • osavremenjavanje zelene pijace u funkciji plasmana domaće poljoprivredne proizvodnje;
 • destimulirati i spriječiti bespravnu izgradnju;
 • obezbjeđenje prostora za daljnji razvoj grada i potencijala za buduće naraštaje – nove lokacije van užeg gradskog jezgra;
 • obezbjeđenje zelenih površina u gradu;
 • povećanje pokrivenosti općinskog područja organizovanim prikupljanjem i deponovanjem komunalnog otpada;
 • izgradnja azila za pse;
 • povećanje stepena komunalne higijene u gradskom i seoskim područjima (ozelenjavanje, sadnja ukrasnog cvijeća i zelenila, postavljanje prikladnih korpica, kontejnera i slično);
 • održavanje zajedničkih dijelova zgrada kroz uspostavljanje sistema upraviteljstva.

 

U oblasti ekologije zadati ciljevi su:

 • zagađenost zraka, vode i zemlje smanjiti na minimalno dozvoljene jedinice na području cijele općine Visoko,
 • osigurati društveno-ekonomski razvoj na principima poštivanja zaštite čovjekove okoline, što podrazumijeva integraciju ekoloških i ekonomskih kriterija u razvoju privrede,
 • razviti listu strateških ciljeva kojima će biti utvrđen pozitivan odnos Općine prema rješavanju pitanja kvaliteta okoliša i strateških mjera koje će dugoročno doprinijeti takvom odnosu,
 • ekološki osviješćeni pojedinci i institucije.

 

S tim u vezi, poduzeće se sljedeće:

 • izraditi “Lokalni ekološki Akcioni plan za okoliš – Općina Visoko“;
 • insistirati na potpunoj primjeni svih pozitivnih zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine;
 • poticati korištenje obnovljivih izvora energije i tehnologija čije korištenje smanjuje stvaranje materija štetnih po okoliš;
 • poticati korištenje otpada kao sirovine za proizvodnju i dobijanje energije, te sanirati postojeće divlje deponije otpada;
 • očuvati okoliš kao razvojnu šansu;
 • uspostaviti finansijske instrumente u zaštiti okoliša;
 • dati prednost projektima koji imaju izraženu ekološku komponentu;
 • poticati privredne aktivnosti koje otvaraju nova radna mjesta, osiguravaju socijalnu sigurnost zaposlenih i štite okoliš;
 • razvijati samozapošljavanje kroz ekološku proizvodnju hrane i ekoturizam;
 • prostorne planove uskladiti sa konceptom održivog razvoja i definisati kvalitativno i kvantitativno resurse za buduće generacije;
 • uspostaviti mrežu monitoring stanica za praćenje parametara kvaliteta zraka na cijelom području Općine, sa jedinstvenim informacionim sistemom za obradu podataka i prezentaciju istih javnosti;
 • osigurati javnost i transparentnost u radu državnih organa koji se bave problematikom zaštite životne sredine;
 • jačati civilno društvo i potporu nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom okoliša;
 • vršiti edukacije građana i provođenje projekata štednje energije u funkciji održivog razvoja;
 • kreiranje i razvoj sistema „trajnog razgovora“ vlasti i zagađivača;
 • osposobljavanje materijalno-tehničkim i ljudskim resursima svih službi koje djeluju u oblasti zaštite životne sredine;
 • stimulisati naučna istraživanja i visoko obrazovanje iz eko-disciplina;
 • zaštititi izvorišta pitke vode od onečišćenja;
 • ugraditi pročišćivače otpadnih voda u industriji i javnom sektoru;
 • zaštititi biljne i životinjske vrste, te sačuvati biološku raznolikost;
 • osigurati visoke ekološke standarde u proizvodnji hrane, te stvaranjem eko-prehrambenih brendova i kontrolom ekološke poljoprivredne proizvodnje stvoriti povjerenje na domaćem i izvoznim tržištima, kao i u turizmu;
 • formirati „Zeleni ured“ pri Općini koji bi se isključivo bavio svim navedenim aktivnostima iz oblasti zaštite okoliša;
 • uspostaviti katastar svih zagađivača i monitoring nad istim;
 • uspostaviti izraz priznanja za pojedinca i pravno lice koji su u prethodnoj godini svojim djelovanjem na području općine Visoko dali poseban doprinos u zaštiti i očuvanju prirodne sredine i razvoja ekološke svijesti, što će direktno uticati na poboljšanje opće ekološke svijesti pojedinca i zajednice;
 • uspostaviti kvalitetan institucionalni dijalog između nevladinog sektora i zakonskih autoriteta zaduženih za okoliš na lokalnom nivou, radi efikasnijeg rješavanja ekoloških pitanja na lokalnom, ali i regionalnom nivou od značaja za općinu Visoko;
 • osigurati kvalitetniji rad nadležnog komunalnog inspektora, uposliti eko redare.

 

 1. LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

Najveći problem stanovnika općine Visoko, kao i okruženja,  jeste problem velikog broja nezaposlenih lica. Stoga, kao najvažniji zadatak u narednom periodu treba definisati aktivnosti kontinuiranog rada na stvaranju pretpostavki za privredni rast i razvoj, obezbjeđujući uslove za pokretanje novih investicija, otvaranje novih radnih mjesta  i u konačnici veći životni standard svih  stanovnika općine Visoko.

Realna osnova za ostvarenje pomenutih ciljeva jeste efikasnije korištenje postojećih resursa što, uz privlačenje domaćih i stranih investitora, otvara mogućnost razvoja, posebno u sektoru poljoprivrede (proizvodnja hrane), te u sektoru turizma, trgovine i kožarske industrije, kao prepoznatljivih brendova općine Visoko.

Privredni rast i razvoj mora biti zasnovan na principima društvene odgovornosti i uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde zaštite čovjekove okoline i zdravlja ljudi.

Posebnu pažnju treba usmjeriti na otklanjanje administrativnih prepreka za potencijalne investitore, razvoju infrastrukture, kao i osiguravanje zakonskih i ostalih preduslova za razvoj poslovnih zona.

Značajno je spomenuti potrebu vođenja aktivne lokalne politike u cilju privlačenja kapitala i otvaranja novih radnih mjesta, stvaranje stimulativnih pretpostavki, kao što je ustupanje građevinskog zemljišta pod povoljnim uslovima, unapređenje infrastrukturnih uslova i slično, sa ciljem da se zainteresovanim  pojedincima i preduzećima, uz efikasno i efektivno osigurane administrativne usluge, omogući brz i jednostavan početak obavljanja privrednih aktivnosti.

Kohezija unutar lokalne zajednice je jedan od najvažnijih preduslova za lokalni ekonomski razvoj. Ovdje se podrazumijeva mogućnost, ali i želja svih, da daju doprinos kroz adekvatne mehanizme, da postoji dobra uprava sa jasno razrađenim normama ponašanja, da je poslovna zajednica proaktivna i posvećena poboljšanju lokalnih ekonomskih uslova, te da unutar Općine postoje pozitivni odnosi između lokalne uprave, poslovne zajednice i nevladinog sektora.

Aktivnosti koje će poduzeti općinske službe uprave biće usmjerene u pravcu organizovanja posebne Službe za lokalni ekonomski razvoj, sa posebnim zadacima na apliciranju i realizaciji sredstava većih nivoa vlasti, sredstava pristupnih fondova EU i drugih sredstava.

Posebnu pažnju treba posvetiti modelu javno-privatnog partnerstva, u cilju privlačenja domaćeg privatnog kapitala i efikasnijeg djelovanja javnog sektora.

Sa privrednim sektorom uspostaviće se dijalog, kroz neposredne kontakte sa privrednicima, te putem Privrednog savjeta, kao kolektivnog savjetodavnog organa općinske načelnice.

 

Ciljevi definisani u ovoj oblasti su:

 • stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, nove investicije i otvaranje novih radnih mjesta,
 • poticanje samozapošljavanja i privatne inicijative,
 • očuvanje prirodne, kulturne i tradicijske baštine.

 

Radi realizacije definisanih ciljeva, uradit će se sljedeće:

 • osigurati uslove za korištenje poljoprivrednih, prirodnih i drugih resursa općine, razvoj malih i srednjih preduzeća, porodičnih obrta, značajnije i efikasnije korištenje poticajnih sredstava većih nivoa vlasti, fondova i sl, kroz jasno definisane programe i projekte;
 • osnovati Službu za lokalni ekonomski razvoj u sklopu jedinstvenog općinskog organa uprave;
 • redovno pratiti i planirati aktivnosti oko procesa izrade i apliciranja na otvorene javne pozive predpristupnih fondova EU i drugih institucija;
 • definisati jasnu ponudu za mobiliziranje aktera civilnog društva, s ciljem partnerskog rada na dostizanju razvojnih ciljeva Strategije razvoja općine Visoko
 • implementirati, pratiti i redovno revidirati Strategiju razvoja općine Visoko;
 • izraditi analizu i studiju o lokalnim resursima u cilju privlačenja stranih investitora;
 • osigurati kvalitetne i relevantne informacije o potencijalnim investitorima;
 • promovirati resurse i kapacitete predviđene za ulaganja i razvoj u industrijskoj i poslovnoj zoni i postići privlačnost za ulagače;
 • izraditi regulacioni plan Poslovne zone Ozrakovići i riješiti infrastrukturna pitanja;
 • uraditi izmjene Prostornog plana općine Visoko 2002–2020.godina i druge prostorne dokumente;
 • koristiti kantonalna i federalna sredstva namijenjena podsticaju razvoja poslovnih zona;
 • dati poticaj javno-privatnom partnerstvu;
 • oformiti Privredni savjet, kao kolektivno-savjetodavno tijelo općinske načelnice;
 • inicirati brendiranje tradicionalnih visočkih proizvoda;
 • promovirati dobre prakse iz okruženja.

 

 

III – OSTALI PLANIRANI CILJEVI

 

U cilju poboljšanja položaja mladih, te obezbjeđenja značajnije uloge mladih u procesu odlučivanja u oblasti zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, zaštite okoline, slobodnog vremena mladih i sportskih aktivnosti, kulture, medija, mladih sa posebnim potrebama, manjina i drugih ugroženih grupa mladih, maloljetnih delikvenata, potrebno je inicirati izradu Strategije mladih općine Visoko.

Investiranje u mlade je veoma važan korak ka razvoju, stabilnosti i prosperitetu  i kada vlasti počnu davati aktivnu podršku mladima i budu ih uključili u proces donošenja odluka na svim nivoima, tada će se i veći broj mladih odlučiti ostati u Bosni i Hercegovini i dati doprinos originalnim i konstruktivnim idejama od kojih će koristi imati cijela zajednica.

Aktivno učešće mladih u akcijama i donošenju odluka na lokalnom i regionalnom nivou je najbitnije ukoliko se želi graditi demokratsko, sveobuhvatno i prosperitetno društvo.

 

Najvažnije sfere života mladih su:

–  obrazovanje mladih,

–  zapošljavanje mladih,

–  kulturne i sportske aktivnosti mladih,

–  zdravstvena politika za mlade,

–  socijalna politika za mlade,

–  informisanje mladih,

–  aktivno sudjelovanje mladih u društvu.

 

Strategija će omogućiti dugoročno, sistematsko i organizovano rješavanje problema mladih, te ispunjavanje obaveza Općine prema višim institucijama koje bi trebale urediti zakonskom legislativom omladinsku politiku ili strategiju za mlade na svim nivoima vlasti.

 

Ciljevi u oblasti omladinske politike su:

 • Promovisati visoko obrazovanje, kao poželjan standard unutar mlade populacije,
 • Insistirati na ravnopravnosti spolova unutar prava na obrazovanje,
 • Krajnje ozbiljno pristupiti umanjenju problema nezaposlenosti kod mladih,
 • Promovisati mogućnost honorarnog ili povremenog zaposlenja,
 • Insistirati na većem zapošljavanju mladih unutar državnih preduzeća i institucija,
 • Promovisati privatnu inicijativu i samozapošljavanje kao najbolji način smanjenja nezaposlenosti,
 • Poboljšati ambijent za mali biznis i samozapošljavanje,
 • Omogućiti zadovoljavanje što više preduslova za samostalan život mladih,
 • Konkretnim rezultatima raditi na poboljšanju percepcije o mogućnostima zapošljavanja,
 • Ubrzati aktivnosti na usklađivanju obrazovnih programa sa tržištem rada;
 • Maksimalno se posvetiti izradi i implementaciji kvalitetnih programa zapošljavanja mladih;
 • Posvetiti pažnju edukaciji mladih o mogućnostima zapošljavanja i pokretanja vlastitih mini biznisa,
 • Promovirati i podsticati uspješne mlade poduzetnike,
 • Veliku pažnju posvetiti prevenciji i sankcionisanju socijalnih devijacija, posebno kriminala i narkomanije,
 • Omogućiti neophodne informacije i edukaciju o narkomaniji i alkoholizmu među omladinskom populacijom,
 • Razvijajući korelaciju između životnog standarda i socijalnih devijacija, značajnije djelovati prema uzroku, a ne prema posljedici,
 • Poduzeti sve neophodne mjere kako bi se popravila značajno narušena percepcija sigurnosti u lokalnoj zajednici,
 • Omogućiti, podržati i promovisati formiranje što većeg broja omladinskih i nevladinih organizacija na području općine,
 • Raditi na uključenju mladih u različite oblike društvenog angažmana (nevladine organizacije, političke partije, volonterstvo itd.),
 • Konkretnim projektima i rezultatima opravdati očekivanja mladih od općinskih organa vlasti,
 • Omogućiti zadovoljenje svih potreba unutar slobodnog vremena mladih kako bi se utjecalo na umanjenje socijalnih devijacija i obogaćivanje individualnih kapaciteta,
 • Razvijati sportsku, a posebno kulturnu ponudu na području općine.

 

S tim u vezi, poduzeće se sljedeće:

 • Obezbijediti stipendije svim studentima koji zadovolje postavljene kriterije;
 • Osigurati pomoć za školovanje za učenike osnovnih i srednjih škola u stanju socijalne potrebe;
 • Sufinansirati prevoz do škole za učenike srednjih škola i studente u stanju socijalne potrebe;
 • Poticati interesovanje mladih za slabije zastupljena zanimanja;
 • Kontinuirano edukovati mlade o značaju sporta i sportskih aktivnosti;
 • Kontinuirano nastojati povećavati budžetska sredstva i usmjeravati ih prema sportu mladih, osiguravajući resurse za razvoj sporta;
 • Definisati program borbe protiv narkomanije na području općine;
 • Razvijati saradnju sa nevladinim organizacijama koje djeluju u oblasti zdravlja mladih;
 • Motivisati mlade na pokretanje vlastitog biznisa i samozapošljavanje, sufinansiranjem START UP projekata;
 • Izrađivati akcione planove zapošljavanja na godišnjem nivou, uzimajući u obzir specifične okolnosti i interese glavnih učesnika tržišta rada;
 • Uspostaviti informacijsku mrežu o stanju tržišta rada i njegovim potrebama, sa ciljem odabira prosperitetnih zanimanja, odnosno škola i fakulteta koji će mladim omogućiti lakše zapošljavanje;
 • Uspostaviti Dan otvorenih vrata – putem organizovanih posjeta mladih institucijama vlasti, kako bi se mladi upoznali sa radom općinske administracije i sa aktivnostima Općine po pitanju mladih;
 • Uspostaviti Info-prostor za mlade – putem oglasnih tabla u mjesnim zajednicama;
 • Uspostaviti Info-centar za mlade kao objekat u kojem se obavlja redovno informisanje i savjetovanje mladih od strane stručnih osoba;
 • Jedan od ciljeva lokalne uprave je, kroz afirmaciju kulturno-historijskog naslijeđa, posebno srednjovjekovnih spomenika, kao i istraživačkih nalazišta starijeg doba, potaknuti razvoj turizma, trgovine i poljoprivredne proizvodnje. U tom kontekstu radiće se na stvaranju infrastrukturnih pretpostavki, ali i privlačenju privatnog kapitala. Neophodno je osigurati sredstva većih nivoa vlasti, sa ciljem očuvanja i zaštite spomenika, ali i afirmacije državnosti Bosne i Hercegovine. Visoko će postati jedan od centara historijskog turizma i nezaobilazna destinacija turista koji dolaze u Sarajevo. Radiće se na osnaživanju i jačanju potencijala javnih ustanova iz oblasti kulture, te poboljšavanju infrastrukturnih uslova. Kao neke od ciljeva navodim rekonstrukciju gradskog kina i izgradnju zgrade biblioteke;
 • U oblasti zdravstvene zaštite prioritetno je rješavanje primarne zdravstvene zaštite koja je u nadležnosti općine, osiguravajući jednak tretman i jednake uslove svim građanima, te stvarajući pretpostavke za dalju implementaciju projekta porodične medicine izgradnjom i opremanjem novih ambulanti. Kroz bolju saradnju sa kantonalnim nivom osiguraćemo veći nivo sekundarne zdravstvene zaštite pacijentima te raditi na rješavanju pitanja liječenja u zdravstvenim ustanovama koje su nadležne, otklanjajući barijere administrativne prirode i stvaranje nepotrebnih troškova za pacijente;
 • U oblasti obrazovanja nastaviti pružati podršku projektima kantonalnog nivoa u čijoj nadležnosti se nalazi ova oblast, osigurati jednak pristup obrazovanju, obezbjediti uslove za odvijanje ciklusa predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • Dalja afirmacija amaterskog sporta biće zadatak javne uprave kroz podršku projektima udruženja koja okupljaju sportiste osiguravajući transparentan način finasiranja istih po jedinstvenim kriterijima. Posebna pažnja biće posvećena podršci organizovanja takmičenja koja će afirmisati visočku sportsku tradiciju ali i legislativi i zakonitosti rada sportskih udruženja i klubova koji se finansiraju javnim sredstvima. Značajnija pažnja mora biti posvećena i afirmaciji i razvoju školskog sporta;
 • U domenu socijalne zaštite na lokalnom nivou osiguraće se realizacija Strategije razvoja socijalne zaštite općine Visoko 2012-2015. godina, posebnu pažnju poklanjajući sljedećem: unapređenju uvjeta rada Centra za socijalni rad, osnaživanju partnerstva sa drugim subjektima – nevladin sektor, vjerske zajednice, i sl, povećati financijsku podršku za socijalnu zaštitu, unaprijediti uvjete i kvalitet življenja osoba sa invaliditetom,  unaprijediti stambeno zbrinjavanje najugroženijih porodica, poboljšati brigu o djeci bez jednog roditelja i saradnju sa roditeljem;
 • Jedan od zadataka u oblasti boračko-invalidske zaštite svakako će biti osigurati veća budžetska izdvajanja za boračko-invalidsku zaštitu, kao i organizovanije i dostojanstvenije obilježavanje značajnih dana iz prošlosti kroz omasovljenje istih, a u cilju njegovanja tekovina odbrambeno oslobodilačkog rata;
 • U oblasti saradnje sa vjerskim zajednicama posebnu pažnju usmjerićemo na: traženje prijedloga, preporuka i stajališta po pitanju zakonodavne regulative,, rješavanje problematike izgradnje i obnove objekata vjerskih zajednica te ostala pitanja od zajedničkog interesa;
 • U oblasti civilne zaštite sačiniće se katastar rizičnih površina od mina i NUS-a, raditi akivnije na obilježavanju i deminiranju miniranih površina, vršiti edukaciju stanovništva o opasnosti od mina.

 

Načelnica općine će u okviru svojih ovlaštenja poduzimati i druge aktivnosti u cilju stvaranja pretpostavki za što bolje funkcionisanje Općine, što kvalitetnije ostvarivanje prava građana, ostvarivanja što kvalitetnijih konačnih rješenja, te privredni prosperitet uopšte.

NAČELNICA OPĆINE VISOKO

Amra Babić

 

 

Meni