Nastavljamo uvoditi red – ljetne bašte

Po Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, trotoar je posebno uređena saobraćajna površina namijenjena prvenstveno za kretanje pješaka, koja nije u istom nivou s kolovozom puta ili je od kolovoza odvojena na drugi način.

Prema Programu utvrđivanja lokacija za sezonsko zauzimanje javnih površina na području općine Visoko za 2016.godinu. u skladu sa članovima 40. i 43. Odluke o komunalnom redu, utvrđene su dvije lokacije za postavljanje ljetnih bašti na trotoaru, u ul. Alije Izetbegovića, i to u terminu zabrane saobraćaja.

Prema članu 12. Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko («Sl. glasnik općine Visoko», broj: 6/09) „Zabranjuje se saobraćaj za sva vozila u ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića u periodu od 01.06. do 01.09. u vremenu od 20h do 24h“.

Na raskrsnici ulica Donje Rosulje (jednosmjerna ulica) i dijela ulice Branilaca također su bile utvrđene tri lokacije za postavljanje ljetnih bašti na trotoaru.

Zauzimanje trotoara na ovoj lokaciji općinskom Odlukom određeno je u površinama koje ne ometaju kretanje pješaka.

Dio ugostitelja u proteklom periodu se nije pridržavao odredbi iz Programa, odnosno uslova iz Rješenja za zauzimanje javnih površina zloupotrebljavajući dozvole za postavljanje stolova i stolica na trotoaru u odobrenom periodu, koristeći ih tokom čitavog dana kao i zauzimanjem ukupne površine trotoara, čime je direktno ugrožavana sigurnost pješaka.

Iz tog razloga Programom utvrđivanja lokacija za sezonsko zauzimanje javnih površina za 2017.godine nije predviđena mogućnost postavljanja ljetnih bašti na trotoarima predmetnih lokacija.

Napominjemo da je, ondje gdje je bilo moguće, ponuđena i na korištenje dodijeljena druga javna površina.

Rješavanje ovog pitanja je samo jedna od pozitivnih stvari i procesa koji su pokrenuti u Visokom.

Nastavljamo uvoditi red i u ostalim segmentima koji se tiču kvaliteta življenja.

Podrška privrednicima koji su okosnica razvoja je neupitna, ali red mora postojati i zakon se mora poštovati, što će u konačnici stvarati bolji ambijent i koristiti svima.

 

Općina Visoko

Meni