Konkurs za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima

Na osnovu člana 1. i 4. Odluke o odobravanju sredstava za dodjelu stipendija redovnih nadarenih studentima I i II ciklusa studija sa područja općine Visoko u akademskoj 2016. i 2017. godini broj 01/2-02-1696/16 od 18.11.2016.godine Služba za društvene djelatnosti i boračko invalidsku zaštitu raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima, sa područja općine Visoko u akademskoj 2016/2017 godini

 

1. Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove :

a) da su državljani Bosne i Hercegovine;
b) da imaju prebivalište na području općine Visoko;
c) da su redovni studenti I i II ciklus studija na visokoškolskim ustanovama bez obzira na način finansiranja ( redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinansirajući);
d) studenti I godine studija, koji će svoj izvanredni status dokazati posebnim pohvalama i uspjesima u IV godini srednje škole (učenik generacije, pobjednik na kantonalnim i takmičenjima većih nivoa, te prosjekom ocijena 5 od I – IV razreda srednje škole);
e) da su studenti druge i viših godina studija sa minimalnim prosjekom ocjene od 9,00 tokom cjelokupnog prethodnog studija sa izvedenom prosječnom ocjenom.

 

2. Pravo učešća na Konkursu nemaju:
– studenti koji ne zadovoljavaju Kriterije prosjeka ocjena iz prethodnih akademskih godina;
– studenti koji ponovo upisuju istu godinu studija;
– studenti koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu.

3. Uz prijavu na Konkurs potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:
– Prijava prebivališta ( ne starija od 6 mjeseci)
– Uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta s obaveznom naznakom ciklusa studija i semestra;
– Svjedodžbe I-IV razreda srednje škole (za studente I godine I ciklusa studija)
– Dokaz o izboru učenika generacije (za studente I godine I ciklusa studija)
– Uvjerenje, diplome o učešću i postignutim rezultatima na kantonalnom, entitetskom državnom i međunarodnom takmičenju (za studente I godine I ciklusa studija)
– Uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom studija sa izvedenom prosječnom ocjenom;
–  Za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija sa izvedenom prosječnom ocjenom;
– Ovjerena  izjava kandidata da ne prima stipendiju po bilo kom drugom osnovu.
Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u šalter sali Općine Visoko ili putem pošte na adresu: Općina Visoko, Služba za društvene djelatnosti, boračko – invalidsku zaštitu, sa naznakom „ Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima I i II ciklusa studija sa područja općine Visoko“, najkasnije do 12.12.2016.godine do 16:00 sati.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Meni