Javni poziv za prijem volontera sa visokom stručnom spremom u Općinu Visoko

Na osnovu člana 34. Zakona o radu («Službene novine Federacije BiH», broj 26/16), člana 33. stav 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Visoko, broj: 01/2-02-39/17 od 19.01.2017. godine, Općinska  načelnica Visoko, upućuje

J A V N I   P O Z I V

za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom u Jedinstveni općinski organ uprave Općine Visoko, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i to:

  1.  Diplomirani pravnik, odnosno bakalaureat/bachelor prava  5 izvršilaca
  2. Diplomirani ekonomista, odnosno bakalaureat/bachelor ekonomije – smjer ekonomija, menadžment ili poslovanje   3 izvršioca
  3. Diplomirani inžinjer saobraćaja, odnosno bakalaureat/bachelor inžinjer saobraćaja i komunikacija – smjer saobraćaj 1 izvršilac
  4. Diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno bakalaureat/bachelor inženjer građevinarstva-smjer hidrotehnika   1 izvršilac
  5. Diplomirani inženjer mašinstva,odnosno bakalaureat/bachelor inženjer mašinstva,smjer energetika  1 izvršilac
  6. Diplomirani žurnalista, odnosno bakalaureat/bachelor žurnalistike smjer poslovnog komuniciranja ili novinarstva  1 izvršilac
  7. Diplomirani geolog,odnosno bachelor inženjer geologije    1 izvršilac

Prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa vrši se na određeno vrijeme u trajanju najduže do 1 ( jedne) godine dana.

Na Javni poziv mogu se prijaviti lica  koja  pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12 i «Službene novine ZDK», broj:  3/12), ispunjavaju slijedeće uslove:

  • VII stepen visoke stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja,
  • Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod JU Službe za zapošljavanje ZDK, Biro Visoko, nakon sticanja visoke stručne spreme,
  • Da nije obavio pripravnički staž ili volonterski rad u struci do prijave na Javni poziv.

Opširnije pogledajte na LINKU 

Meni