IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU POLITIKE I RADU OPĆINSKE NAČELNICE ZA 2013.g.

 

Dokumenat  OSNOVI  PROGRAMA  I  POLITIKE  NAČELNICE  OPĆINE  VISOKO  ZA   MANDATNI

PERIOD 2012-2016. GODINA, predstavljao je polaznu tačku za sačinjavanje Izvještaja o provođenju politike i radu Općinske načelnice za 2013.godinu.

Uvažavajući postojeće stanje, kao i usvojene strateške okvire razvoja općine Visoko za naredni period, poštujući fiskalne procjene i trendove iz okruženja, u mandatnom periodu 2012–2016.godina, kao strateški pravci rada Načelnice Općine definisani su sljedeći:

Transformacija lokalne uprave u javni servis – reorganizacija službi organa javne uprave, digitalizacija rada i standardizacija procesa,

 1. Stabilizacija budžeta i budžetske potrošnje – uvođenje trezorskog načina rada, pokriće deficita, obezbjeđenje efikasnosti, transparentnosti i zakonitosti,
 2. Strateški pristup rješavanju infrastrukturnih problema i strukturne promjene u organizaciji javnog sektora i
 3. Lokalni ekonomski razvoj općine Visoko i regionalno povezivanje sa susjednim općinama, te saradnja sa općinama regiona u cilju razvoja i afirmacije općine Visoko.

Stoga će i ovaj izvještaj u nastavku biti koncipiran na način da prati izvršenje strateških ciljeva kroz pojedinačne ciljeve i pravce djelovanja.

1.     LOKALNA UPRAVA

 U cilju obezbjeđenja efikasnijeg rada administracije, općinska načelnica donijela je sljedeće akte koji su regulisali do sada neregulisana pitanja:

Odluka o obrazovanju Kolegija načelnice općine,   Odluka o radnom vremenu službi Uprave,

Uputstvo o kućnom redu u službama Uprave,   Uputstvo o načinu formiranja i rada Komisija,

Uputstvo o korištenju i upotrebi zajedničkih prostorija-sala i tehničke opreme u salama,

Zaključak o načinu utvrđivanja naknade za rad Komisija u okviru općinskih službi Uprave,

Odluka o provođenju mjera štednje u općinskom službama Uprave i posebnim službama,

Odluka o primjeni elektronskog oblika komuniciranja u općinskim službama Uprave.   Odluka o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o plaćama i naknadama

U cilju standardizacije propisa i efikasnijeg rada, sa IFC – članicom Svjetske banke, ugovorena je implementacija projekta poboljšanja poslovnog okruženja kroz standardizaciju i normativno uređivanje svih procesa u cilju smanjivanja vremena potrebnog za izdavanje raznih potvrdi, dozvola i sl kao i sačinjavanje elektronskog registra usluga. Tokom realizacije Projekta, očekuju se sljedeći rezultati: racionalizacija i pojednostavljenje administrativnih postupaka za poslovanje koji su u nadležnosti Općine Visoko; značajne uštede za privredne subjekte koji posluju na prostoru naše općine; povećanje konkurentnosti Općine Visoko kroz smanjenje troškova i rizika poslovanja za firme; kreiranje elektronskog registra (“E-registar”) svih općinskih administrativnih postupaka, povećanje transparentnosti u sprovođenju administrativnih postupaka na općinskom nivou i uspostavljanje organa za regulatornu reformu na nivou općine Visoko koji će poboljšati kvalitet novih propisa.

Također, u saradnji sa Međunarodnim republikanskim institutom IRI urađena je nova Web stranica, provedene aktivnosti Certificiranja i samoprocjene po KAF metodologiji, te certifikacijski audit standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

Odnos između Općine i građana unaprijeđen je implementiranjem E-registra kao sistema praćenja zahtjeva.

Značajan napredak je postignut digitalizacijom matičnih knjiga, te izdavanjem izvoda iz matičnih knjiga u elektronskoj formi.

Radi unapređenja rada Odsjeka za inspekcijske poslove realizovan je projekat unošenja u Bazu registra novčanih kazni i prekršajne evidencije u BiH.

Provedeni su i implementirani izbori u MZ-ama, pokrenuta izrada Strategije komuniciranja sa javnošću 2015 – 2021.g. kao i Strategije za mlade za isti period.

Smatram da je sve navedeno doprinijelo većoj otvorenosti, transparentnosti, efikasnosti, odgovornosti i koherentnosti.

U periodu od 14.11.2012.g. do dana izvještavanja, ukupno je penzionisano 10 uposlenika, jednom je prestao radni odnos zbog smrti, a jednom zbog prelaska u drugu organizaciju. Primljena su dva lica u radni odnos i to jedan vatrogasac i jedna radnica na održavanju čistoće, a po provedenoj zakonskoj proceduri. Također, objavljen je putem Agencije za državnu službu konkurs za popunu radnih mjesta za 10 radnih mjesta. Po pravilniku o sistematizaciji  utvrđeno je ukupno 121 radno mjesto od čega je popunjeno 93.

2.     BUDŽET

Najznačajnija mjera u ovoj oblasti svakako je uvođenje trezorskog načina poslovanja uz dosljedno primjenjivanje Zakona o budžetima i Zakona o trezorskom poslovanju.

 

Sredstva namijenjena za raspored udruženjima i pojedincima iz oblasti sporta i kulture, prvi put su raspoređena po osnovu Javnog poziva i dostavljenih projekata koje je po utvrđenim kriterijima, razmatrala i ocjenjivala Komisija. Donešena je odluka o uvođenju mjera štednje čiji efekti se najbolje mogu uočiti kroz Izvještaj o izvršenju budžeta za 2013.g.

 

Vidan napredak ostvaren je u oblasti pristupa sredstvima većih nivoa vlasti i fondova, a što je uočljivo iz priloženih tabela. Velikim dijelom izmirene su obaveze iz prethodnih perioda a posebno obaveze prema Centrotransu – Eurolines, RDM Mošćanica, Elektrodistribuciji, JKP Visočici i ostalim dobavljačima. Općina Visoko je prva partnerska općina u Bosni i Hercegovini koja je učestvovala u projektu „Fiskalni monitor“ koji zagovara budžetsku transparentnost.

 

Budžetom Općine za 2013.godinu planirani su prihodi u iznosu od 11.963.000,00 KM, a izvršeni 10.040.810,32 KM ili 83,93%.

 

 

Red. broj PRIHODI BUDŽET ZA 2013.G IZVRŠENO U 2013.G PROCENAT IZVRŠENJA
1. Prihodi od poreza 5.862.000,00 4.949.706,16 84,44
2. Neporezni prihodi 2.963.000,00 2.443.854,40 82,48
3. Tekuće potpore 2.900.000,00 2.404.947,33 82,93
4. Prenesena sredstva 238.000,00 242.302,43  
  UKUPNO(1+2+3) 11.963.000,00 10.040.810,32 83,93

 

 

IZDACI

 

U 2013.godini realizirani su izdaci u iznosu od 9.074.909,17 KM ili 79,17% od planiranih.

 

 

Red broj IZDACI Budžet za 2013.g Izvršeno u 2013.g Proecat Izvršenja
1. Tekući izdaci 9.450.000,00 8.030.676,60 84,98
1.1. Bruto plaće i naknade 2.655.000,00 2.263.329,14 85,25

 

1.2. Doprinos poslodavca 220.000,00 191.008,55 86,82
1.3. Izdaci za materijal i usluge 1.990.200,00 2.103.938,43 105,71
1.4. Tekući transferi 4.029.800,00 3.281.549,80 81,43
1.5. Kapitalni izdaci 555.000,00 190.850,68 34,39
2. Nabavka stalnih sredstava 1.973.000,00 1.032.882,57 52,35
3. Tekuća rezerva 40.000,00 11.350,00 28,38
  UKUPNI IZDACI 11.463.000,00 9.074.909,17 79,17
4. Pokrivanje deficit – SUFICIT 500.000,00 723.598,72 144,72
  UKUPNO(1+2+3+4) 11.963.000,00 9.798.507,89 81,91

 

 

Izvršenje budžeta za 2013.godini u prihodovnoj strani je 83,93% od planiranog. Iako budžet nije izvršen u planiranom iznosu ostvaren je  suficit u iznosu od 723.598,72 KM.

Na ovakav poslovni rezultat uticale su mjere koje su primjenjivane od početka budžetske godine.

 

Uvođenjem trezorskog poslovanja kao i uključivanjem Centra za socijalni rad u jedinstveni sistem trezorskog poslovanja omogućeno je praćenje svih rashoda, a u cilju stabilizacije budžetskih pozicija.

Primjenom mjera štednje kao što su:

Bolja iskorištenost svakog postojećeg uposlenika, odnosno efikasnost i ekonomičnost rada

Smanjenje troškova rada Općinskih Službi;

Smanjenje broja materijala za OV i dostavljanje materijala u elektronskom obliku; Racionalnije korištenje službenih vozila i dnevnica za službena putovanja Smanjenje troškova telefona, izdataka za električnu energiju

Smanjenje troškova kancelarijskog materijala,

Uspjelo se ostvariti manje izvršenje rashoda u odnosu na naplaćene prihode.

 

Posebno treba istaći izmirenje prenesenih obaveza prema dobavljačima koji su na dan 31.12.2012.godine imali najveća potraživanja od općine Visoko kao što su:

 

 

PREGLED NASTALIH OBAVEZA I NJIHOVOG IZMIRIVANJA PREMA JKP VISOČICA VISOKO ZA PERIOD 2011-2013.G

 

JKP VISOČICA 2011.godina 2012.godina 2013.godina
Početno stanje 311.980,84 500.167,43 715.460
1.    UKUPNO ZADUŽENJE 716.944,90 779.282,32 843.650,41
1.1.Ljetno održavanje 214.950,00 187.580,54 208.000,01
1.2. Zimsko održavanje 85.049,94 159.611,24 165.694,89
1.3. Odvoz smeća 221.397,36 241.220,44 222.768,46
1.4. Tekuće obaveze 56.131,20 53.132,09 34.171,40
1.5. Rekonstrukcija 139.416,40 137.293,50 213.015,65
2.UPLATE      

 

2.1.Ljetno održavanje 106.472,23 272.039,79 166.331,54
2.2.Zimsko održavanje 65.052,51 96.489,75 85.019,09
2.3.Odvoz smeća 111.083,37 16.453,60 523.885,47
2.4.Tekuće obaveze 128.464,57 35.248,26 47.275,76
2.5.Rekonstrukcija 117.533,17 143.758,34 23.042,47
2. Ukupne uplate 528.605,85 563.989,74 845.554,33
3.Tekuće obaveze 188.339,05 215.292,58 – 7.751,58
4.Ukupne obaveze s PS 500.167,43 715.460,00 707.708,42

 

 

 

PREGLED NASTALIH OBAVEZA I NJIHOVOG IZMIRIVANJA PREMA CENTROTRANS-EUROLINES DD ZA PERIOD 2011-2013.G

 

CENTROTRANS  EUROLINES DD 2011.godina 2012.godina 2013.godina
Početno stanje 88.900,80 71.630,50 515.915,89
1.    UKUPNO ZADUŽENJE 142.652,10 604.110,83 72.927,48
1.1.Prevoz đaka i studenata 141.602,10 280.847,50 70.193,48
1.2. Ostali prevoz 1.050,00 9.650,00 2.734,00
1.3. Zaduženje po sporazumu   313.613,33  
2.UPLATE      
2.1.Prevoz đaka i studenata 158.322,40 59.504,90 177.358,70
2.2.Ostali prevoz 1.600,00 8.850,00 7.400,00
2.3.Uplate po sporazumu   91.470,54 169.873,86
2. Ukupne uplate 159.922,40 159.825,44 354.632,56
3.Tekuće obaveze 17.270,30 444.285,39 – 281.705,08
4.Ukupne obaveze s PS 71.630,50 515.915,89 234.210,81

 

 

PREGLED NASTALIH OBAVEZA I NJIHOVOG IZMIRIVANJA PREMA RDM MOŠĆANICA DOO ZENICA ZA PERIOD 2011-2013.G

 

 

RDM MOŠĆANICA  DOO ZENICA

 

2011.godina

 

2012.godina

 

2013.godina

Početno stanje 197.472,43 348.383,94 376.798,20
1.    UKUPNO ZADUŽENJE 391.053,98 444.164,18 398.921,51
Odvoz smeća 391.053,98 444.164,18 398.921,51
2.UPLATE      
Odvoz smeća 240.142,47 415.749,92 546.324,58
2. Ukupne uplate 240.142,47 415.749,92 546.324,58
3.Tekuće obaveze 150.911,51 28.414,26 – 147.403,07
4.Ukupne obaveze s PS 348.383,94 376.798,20 229.395,13

 

PREGLED NASTALIH OBAVEZA I NJIHOVOG IZMIRIVANJA PREMA JP ELEKTRODISTRIBUCIJA ZA PERIOD 2011-2013.G

 

JP ELEKTRODISTRIBUCIJA 2011.godina 2012.godina 2013.godina
Početno stanje 59.722,24 72.619,67 165.267,08
1.    UKUPNO ZADUŽENJE 257.543,40 321.909,26 272.197,57
1.1.Javna rasvjeta 191.116,02 223.496,06 198.471,59
1.2.Ostala potrošnja 66.427,38 98.413,20 73.725,98
2.UPLATE      
2.1. Uplata javne rasvjete 193.428,00 158.520,34 199.776,28
2.2. Ostala potrošnja 51.217,54 70.741,50 209.005,29
2. Ukupne uplate 244.645,54 229.261,84 408.781,57
3.Tekuće obaveze 12.897,86 92.647,42 – 136.584,00
4.Ukupne obaveze s PS 72.619,67 165.267,08 27.378,25

 

 

U 2013.godinu je iz ranijih godina preneseno 2.600.040,07 KM obaveza prema dobavljačima, a nastale obaveze u 2013.godini su 3.075.988,16 KM, a u toku 2013.godine prenesene i tekuće obaveze su izmirene u iznosu od 3.603.204,82 KM tako da ukupne obaveze sa 31.12.2013.godine prema dobavljačima iznose 2.072.823,41 KM.

 

Poseban značaj je u uvođenju principa discipline trošenja i definisanju odgovornosti te se može zaključiti da uz transparentno objavljene akte na WEB stranici, stabilizaciju budžetske potrošnje, sanaciju akumuliranog deficita, izmirivanje zaostalih obaveza, obezbijeđenu svakodnevnu likvidnost kao i ostalo zacrtano Programom, općina Visoko je u 2013.g. u potpunosti  ispunila zacrtane ciljeve u oblasti budžeta.

 

 

3.     JAVNI SEKTOR, INFRASTRUKTURA, EKOLOGIJA I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

              JAVNI SEKTOR, INFRASTRUKTURA I EKOLOGIJA

 

 

U oblasti javnog sektora, najvažniji napredak je dokumenat usvojen od strane Općinskog vijeća – Smjernice reforme javnog sektora, sačinjen sa ciljem obezbjeđenja veće efikasnosti i efektivnosti ali i bolje usluge građanima bez negativnog uticaja na budžet. Također,  proveden je javni poziv i imenovani članovi novih Nadzornih i Upravnih odbora JP I JU.

U 2013.g. kao posljedica dugogodišnjih negativnih dešavanja u preduzeću, nelikvidnosti i nesolventnosti preduzeća, na inicijativu direktora Gradskih grobalja, pokrenut je zahtjev za

 

pokretanje prethodnog postupka za stečaj pred nadležnim kantonalnim sudom te je isti sud imenovao privremenog stečajnog upravnika sa zadatkom da utvrdi opravdanost pokretanja stečajnog postupka.

Niz problema pratio je i otežavao strateško rješavanje pitanja iz oblasti vodosnabdijevanja, kanlizacije i zbrinjavanja otpada, u prvom redu zbog opstrukcija i nesaradnje direktora, a o ćemu će više riječi biti u izvještaju o radu JP.

 

Osigurani su uvjeti za transformaciju i proširenje djelatnosti preduzeća Visokogas u Visoko Ekoenergija, izmjene statuta JP RTV Visoko.

 

Kao opći zaključak nameće se zapuštenost i dugogodišnje ignoriranje problema u javnom sektoru te ne domaćinsko poslovanje, što za posljedicu ima neuređeno stanje, nedovoljnu pokrivenost komunalnom uslugom, građane bez zadovoljenih osnovnih ljudskih potreba te nagomilane obaveze, nelikvidnost i nesolventnost, posebno javnih preduzeća, ali i ustanova na području općine Visoko.

 

U dva navrata općinska načelnica se obraćala nadležnim organima Kantonalnom tužilaštvu i Finansijskoj policiji, dostavljajući im na razmatranje Revizorske izvještaje dva javna preduzeća, a radi postojanja osnova sumnje.

 

Kao najvažnije u ovoj oblasti izdvajamo:

 

 

                     Oblast vodosnabdjevanja

 

Kada je u pitanju vodosnabdijevanje kao „conditio sine qua non“ razvoja općine Visoko i kvaliteta života svih njenih stanovnika, u proteklih godinu dana Općina Visoko je u oblasti vodosnabdijevanja prvi puta suštinski i strukturalno definisala politiku vodosnabdijevanja cjelokupne teritorije općine Visoko vodeći nekoliko paralelnih aktivnosti koje se mogu sažeti u sljedećem:

 

 

 

   Projektna dokumentacija

 

 • U saradnji sa meritornim institucijama i stručnjacima urađeni projektni zadaci za oblast vodosnabdijevanja cjelokupne teritorije općine Visoko i proširenja postojećeg gradskog sistema vodosnabdijevanja na dva kraka: podsistem Gračanica i podsistem Moštre.

 

 • Urađena aplikacija prema nadležnim federalnim institucijama odnosno Fondu za zaštitu okoliša   Federacije   BiH   za   izradu   studijsko-projektne   dokumentacije  za

 

unapređenje komunalne infrastrukture u cilju zaštite okoliša i ravnomjernog korištenja voda na području općine Visoko (idejnih i glavnih projekata).

 

 • Po ovoj aplikaciji Općini Visoko odobrena sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH u iznosu od 100.000,00 KM za izradu glavnih projekata vodosnabdijevanja naše općine putem dva podsistema: podsistem Moštre i podsistem Gračanica i zaključen ugovor sa ovom institucijom o dodjeli sredstava Općini

 

 • Proveden postupak nabavke i odabran najpovoljniji ponuđač za izradu glavnih projekata vodosnabdijevanja naše općine: „Zavod za vodoprivredu“ čime je Općina Visoko u ovoj godini uspjela okončati svu potrebnu proceduru i potpisati ugovore sa odabranim projektantom. Projekti za oba podsistema su završeni kao i njihova

 

 • Fondu za zaštitu okoliša FBiH aplicirali smo i projekat zaštite izvorišnih zona «Vrutak» i «Šećine njive» za koji nisu odobrena

 

 

 

 

   Hidrogeološka istraživanja:

 

 

 • Urađeni projektni zadaci za hidrogeološka istraživanja i ispitivanja izvorišta „Vrutak“ i

„Šećine njive“;

 

 • Okončan postupak javne nabavke i odabran najpovoljniji ponuđač za hidrogeološka istraživanja na glavnom gradskom izvorištu „Vrutak“ i potencijalnom izvorištu „Šećine njive“;

 

 • Osigurana kreditna sredstva (KFW) sa nivoa Federacije BiH za istražne radove u visini od 200.000,00 KM.(sredstva preusmjerena sa istraživanja Podvinjskog potoka – u ranijem periodu odobren kredit KFW)

 

 • Formiran Radni tim za praćenje i koordinaciju realizacije vodoistražnih radova, odabran nadzorni organ;

 

 • Hidrogeološka istraživanja na glavnom gradskom izvorištu „Vrutak“ uspješno završena u decembru 2013. godini uz jasne pokazatelje o raspoloživim količinama vode koje su dovoljne za vodosnabdijevanje cjelokupne teritorije općine Visoko ( 100 l/s).

 

U 2014.g. planiramo:

 

Raditi na zaštiti izvorišta Vrutak

 

Raditi na sanaciji i zaštiti postojećih bunara na izvorištu Vrutak Graditi dva nova bunara na izvorištu

Raditi na zaštiti izvorišta Šećine njive i nastaviti vodoistražne radove na drugim lokalitetima

Aplicirati za sredstva potrebna za realizaciju projekata izgradnje podsistema Gračanica (uključuje Prijeko, Ćekrekćije, Kula Banjer) i podsistema Moštre i otpočeti radove

Aplicirati za sredstva potrebna za realizaciju izrade dvije studije: Studije vodosnabdijevanja cijele teritorije općine Visoko i Studije prikupljanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda na području općine Visoko i pristupiti izradi istih

Aplicirati za sredstva i početi realizaciju projekata rekonstrukcije vodovoda Šošnje i Smršnica

Nastaviti radove na izgradnji vodovoda u Porjećanima

 

                        Oblast prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada

 

 

U oblasti prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada Općina Visoko je u saradnji sa konsultantskom kućom «ENOVA» uradila „Plan prilagođavanja upravljanja otpadom za deponiju komunalnog otpada općine Visoko“ koji je prihvatilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Na osnovu Javnog poziva i upućene aplikacije Općine Visoko, Federalno ministarstvo okoliša i turizma odobrilo je Općini Visoko sredstva u iznosu od 108.347,00 KM za realizaciju pripremne faze sanacije deponije Očazi odnosno izradu jednog dijela projektno- tehničke dokumentacije za sanaciju deponije.

 

Plan prilagođavanja definira osim sanacije deponije i izgradnju transfer stanice i reciklažnog dvorišta na našoj općini čime će biti znatno umanjeni troškovi odvoza i deponovanja komunalnog otpada.

 

Istovremeno, po istom Javnom pozivu Federalnog ministarstva okoliša i turizma Općini Visoko su odobrena sredstva za „Sufinansiranje troškova transporta komunalnog otpada sa područja općine Visoko na regionalnu deponiju Moščanica“ a na osnovu aplikacije koju je uradila Općina Visoko što će umanjiti izdvajanja iz budžeta Općine Visoko za odvoz komunalnog otpada na regionalnu deponiju u visini odobrenih sredstava FMOIT u iznosu od 19.000,00 KM.

U saradnji sa Švedskom međunarodnom razvojnom agencijom SIDA Općina je definisala šest ciljeva koje treba realizirati u petogodišnjem periodu kako slijedi:

 

postepeno cijelu teritoriju općine Visoko pokriti sa organizovanim sistemom prikupljanja otpada;

izgraditi transfer stanicu;

postepeno uvesti razdvajanje otpada na mjestu nastanka a radi reciklaže;

sav prikupljeni otpad transportovati na regionalnu deponiju i odložiti na sanitaran način;

 

uraditi sistem izdvajanja računa i   ukloniti divlja odlagališta.

Općinsko vijeće Visoko usvojilo je Odluku o proširenju odvoza komunalnog otpada na teritoriji općine Visoko koja je osim postojećeg načina prikupljanja omogućila i prikupljanje komunalnog otpada putem posuda za smeće i kontejnera na širem području općine odnosno u naseljima koja do sada nisu bila obuhvaćena redovnim odvozom komunalnog otpada putem javnog komunalnog preduzeća.

 

Općina Visoko je uspješno okončala podjelu posuda za smeće u naseljima koja su obuhvaćena proširenjem odvoza komunalnog otpada i odredila lokacije za postavljanje doniranih kontejnera koji će omogućiti prikupljanje i odvoz komunalnog otpada i sa najudaljenih područja naše općine. ( realizacija zavisi od aktivnosti MZ-a i JKP «Visočica» ) Ovaj projekat je realizacija donacije koju je Općina Visoko dobila od SIDA-e u iznosu od oko 450.000,00 KM i odnosi se na nabavku kanti i kontejnera za odlaganje otpada a drugi dio projekta odnosi se na nabavku vozila za prikupljanje komunalnog otpada kapaciteta devet tona za koji je postupak javne nabavke okončan krajem 2013. godine.

 

Općina Visoko je u 2013. godini dobila kao donaciju od Vlade Republike Turske tri kamiona za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada koji su odmah stavljeni u funkciju i značajno olakšali i ubrzali proces prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području grada i općine Visoko. Vrijednost donacije Vlade Republike Turske iznosi cca 500.000 KM.

 

U 2014.g. planiramo:

 • izraditi plansku dokumentaciju za projekat sanacije deponije Oćazi i izgradnju transfer stanice i reciklažnog dvorišta
 • aplicirati za sredstva i otpočeti sa realizacijom navedenih projekata
 • osigurati dalje širenje mreže odvoza smeća sa područja cijele općine
 • izvršiti nabavku vozila za odvoz (sredstva SIDA-e)

 

 

 

 

        Realizovani  projekti kapitalnih ulaganja

 

U prethodnoj 2013. godini Općina Visoko je realizirala značajne projekte koji su imali za cilj povećanje razine standarda života naših građana a izdvojićemo:

 

Izgrađena i otvorena ambulanta porodične medicine „Tika“ u Moštru ukupne vrijednosti 1,5 miliona KM sa asfaltiranom pristupnom saobraćajnicom prema ambulanti iz naselja Šareni Hanovi vrijednosti cca 180.000 KM.

 

izgrađena javna rasvjeta u naselju Šareni Hanovi u vrijednosti od 44.990,60 KM za koju su osigurana sredstva od Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

 

U 2013. godini Općina Visoko je započela realizaciju višemilionskog projekta izgradnje

«Kulturnog centra u naselju Prijeko» za koji su osigurana sredstva od strane bratske općine Altindag Ankara iz Republike Turske, a Općina Visoko je budžetom za 2014.g. osigurala sredstva za usluge nadzora za projekat.

 

Izgrađen je vodovodni prsten u poslovnoj zoni Ozrakovići čija ukupna vrijednost iznosi 187.743,54 KM od čega je Općina Visoko izdvojila 90.371,95 KM a Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 97.371,59 KM.

 

Općina Visoko je u 2013. godini realizovala i projekat izgradnje obaloutvrde i regulacije toka rijeke Bosne (lijeva i desna obala) za što su sredstva obezbijeđena od strane Agencije za vode Federacije BiH u vrijednosti od 89.758,21KM kao i za regulaciju rijeke Bosne sa obaloutvrdom u vrijednosti od 50.000,00 KM.

 

Urađena je rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Rašidovića a osim planirane rekonstrukcije ugovoren je i nastavak radova u ovoj ulici čime je riješen dugogodišnji problem nemogućnosti spajanja na gradski vodovodni sistem vodosnabdijevanja koji su imali stanovnici vršnog dijela ove ulice.Vrijednost ovih radova iznosi 136.835,60 KM. Ugovoreni su i radovi asfaltiranja iste ulice koji će biti realizovani u 2014.g. zbog vremenskih uvjeta.

 

Općina Visoko je okončala drugu fazu radova na izgradni rezervoara sa crpnom stanicom u mjesnoj zajednici Poriječani a projekat je finansiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u iznosu od 43.450,98 KM.

 

U 2013. godini privedeni su kraju i radovi na rekonstrukciji vodovoda „Tutnjevac“ u mjesnoj zajednici Zimči za koji su sredstva odobrena od Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Ze-do kantona i Općine Visoko. Resorno kantonalno ministarstvo izdvojilo je 21.427,18 KM, a Općina 24.272,15 KM.

 

Bitno je istaći da je Općina Visoko uspjela završiti sve obaveze prema Sporazumu o realizaciji vodnih naknada potpisanom između Općine Visoko i Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Ze-do kantona tako da su ukupno planirana sredstva vodnih naknada za općinu Visoko u 2013. godini koja iznose 300.000,00 KM ugovorena i u fazi realizacije. Radi se o projektima rekonstrukcije vodovoda Radinovići, rekonstrukcije lokalnog vodovoda «Kučetine» sa povećanjem kapaciteta i proširenjem zone vodosnabdijevanja, izgradnje kanalizacione mreže u naselju Oštrac i izrade idejnog i glavnog projekta kolektora otpadih voda na rijeci Fojnica na dionici  od mosta «Konfekcija» do «Luke». Za realizaciju ovih projekata Općina Visoko je odabrala stručno-tehnički nadzor za sve projekte. Ovo je prvi put da općina Visoko u cjelosti realizuje odobrena sredstva. Bitno je napomenuti da je vrijednost aplikacija prema Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za vodne naknade bila znatno veća i sadržavala je ukupno šest projekata.

 

Jedan od značajnijih projekata koji je Općina Visoko radila u saradnji sa  Ministarstvom za promet i komunikacije Zeničko-dobojskog kantona bio je rekonstrukcija  mosta  u  Dobrinju  na  regionalnoj  cesti  Visoko-Kakanj.  Projekat    je

 

započeo u proljeće a okončan pred završetak sezone izvođenja građevinskih radova u 2013. godini a vrijednost ovih radova iznosila je 365.224,44 KM.

 

U 2013. godini uradili smo rekonstrukciju ulice 25. april čija vrijednost iznosi 17.906,18 KM, asfaltirali put u naselju Vrblje u vrijednosti 36.034,05 KM, izvršili rekonstrukciju puta Ginje-Dvor u vrijednosti 60.000,00 KM, uradili  rekonstrukciju ulice Varoška u vrijednosti 7.336,92 KM, asfaltirali ulice u naselju Helena u Topuzovom Polju u vrijednosti 59.657,88 KM od čega su mještani sufinansirali 10.000,00 KM, izgradili i asfaltirali ulicu III i spojili je sa ulicom Rašidovića u vrijednosti 29.232,30 KM, uradili kanalizaciju u naselju Vrblje u vrijednosti 8.000,00 KM,  asfaltirali prvi sloj na budućoj regionalnoj cesti Visoko-Fojnica u Kondžilu u vrijednosti od 122.361,31 KM, izvodili radove na putnoj infrastrukturi – sanacija udarnih rupa.

 

Proveli smo i postupak za rekonstrukciju dijela puta u naselju Zbilje, rekonstrukciju ceste Radovlje-Tujlići i Džindići-Kondžilo, rekonstrukciju i asfaltiranje ulice Rašidovića, proveli postupak za izradu glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje ulice Klisa, mjesna zajednica Stari Grad, proveli postupak nabavke i odabrali izvođača radova za završne radove na izgradnji šetnice pored rijeka Fojnice i Bosne. Realizacija ovih projekata desiće se u 2014.g.

 

Općina Visoko je započela projekat rekonstrukcije stadiona «Luke» sa vještačkom travom i vrijednost izvedenih građevinskih radova u prvoj fazi iznosi 105.000,00 KM, također je obezbijeđena donacija vještačke trave u vrijednosti preko 100.000 KM.

 

Izgrađena je javna rasvjetu u parku u ulici Branilaca u  vrijednosti 5.700,00 KM od  čega je Prevent osigurao 3.200,00 KM a Općina Visoko 2.500,00 KM, ugovorili smo izgradnju dječijeg igrališta u naselju Dahirovac u vrijednosti 18.900,56 KM za koji su sredstva odobrena od Ambasade Kraljevine Norveške, ugovorili smo nabavku reklamnog objekta – bigboarda za obilježavanje lokaliteta Mili-krunidbenog, stolnog i grobnog mjesta bosanskih vladara u vrijednosti od 10.000,00 KM za koji su sredstva odobrena od Federalnog ministarstva kulture i sporta, a takođe FMKiS, aplicirali smo i izgradnju lokalnog puta Arnautovići-Mulići, rekonstrukciju parohijske kuće i sanaciju sportskog terena Luke u Visokom.

 

Također, aplicirali smo za utopljavanje zgrade Općine Visoko i JU za predškolski odgoj i obrazovanje prema Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, a nabavku stolarije i postavljanje ograde između OŠ «Safvet-beg Bašagić» i JU za predškolski odgoj i obrazovanje prema Ambasadi Republike Češke kao i Raiffeisen banci.

 

U 2013. godini apliciralio smo prema Fondu za zaštitu okoliša utopljavanje zgrade Općine Visoko i svih javnih ustanova kao i javne rasvjete za unošenje u bazu podataka. Aplicirali smo i izgradnju dječijeg igrališta u naselju Gornje Rosulje prema Njemačkoj ambasadi.

 

Ministarstvu privrede Ze-do kantona upućena je aplikacija za rekonstrukciju puta u poslovnoj zoni Čekrekčije.

 

 

   Oblast projektovanja

 

 

Općina Visoko je u oblasti projektovanja u 2013. godini pristupila:

 

 1. izradi izmjena Prostornog plana općine Visoko čija vrijednost iznosi 14.700,00 KM,
 2. izradi Urbanističkog plana čija vrijednost iznosi 11.300,00 KM,
 3. izradi Regulacionog plana Ozrakovići čija vrijednost iznosi 25.000,00 KM,
 4. izradi Urbanističkog projekta Centar čija vrijednost iznosi 25.000,00 KM,
 5. izradi glavnog projekta kružnog toka na raskrsnici «Ciglana» i izradi Glavnog projekta kružnog toka na raskrnici kod naplatnih kućica za koje su sredstva obezbijeđena od Ministarstva za promet i komunikacije Ze-do
 6. odabrala najpovoljnijeg ponuđača za izradu glavnog projekta za izgradnju pješačkog mosta preko rijeke Bosne u Visoko u vrijednosti od 50.000,00 KM, u naselje Luke- Ozrakovići
 7. izradu glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje regionalnog puta – dionica Goduša- Han Ploča /općina Kiseljak/ u vrijednosti od 20.000,00 KM,
 8. izrada glavnog projekta obalnog kolektora otpadnih voda na dionici od Betonskog mosta do mosta kod Interexa u vrijednosti od 18.632,00
 9. Vrijednost projektnih zadataka za oblast vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda općine Visoko iznosi 3.600,00

 

 

 

3.2. LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

 

U 2013.g. formiran je i počeo sa radom Odjel za lokalni ekonomski razvoj pri Službi za budžet, finansije i lokalni ekonomski razvoj. Kao što je već pomenuto, međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svjetske banke i Općina Visoko krajem novembra 2013.godine potpisali su Ugovor o saradnji u oblasti poboljšanja poslovnog okruženja  u općini Visoko.

Zajednički projekt, rezultat je opredjeljenja Općine Visoko da aktivno učestvuje u postupku reforme administrativnih postupaka, zbog kvalitetnijeg pružanja usluga građanima i privrednim subjektima, te unaprjeđenja uslova, smanjenja rizika i troškova poslovanja.

Općina je aplicirala prema projektu Gold – USAID i SIDA: unapređenje lokalnog razvoja, te je  u 2014.g. potpisan Memorandum  o učešću.

 

Sačinjen je i promovisan Investicijski vodič općine Visoko, te pokrenute aktivnosti formiranja Privrednog savjeta ( raspisan konkurs – nije bilo dovoljno aplikacija u skladu sa Javnim pozivom, tražiti će se drugi način formiranja).

 

Pokrenute su aktivnosti na izradi Strategije razvoja općine za period 2015-2021.g. , aktivnosti na izradi Prostornog plana općine, Urbanističkog plana općine, Regulacionog plana poslovne zone Ozrakovići.

 

 

 

 

 

 

3.2.1. APLIKACIJE PREMA DRUGIM NIVOIMA VLASTI, FONDOVIMA I OSTALO

 

Spisak apliciranih projekata Općine Visoko u 2013. godini , kao i vrijednosti odobrenih sredstava općini Visoko nalazi se u sljedećoj tabeli:

 

 

Redb r.

 

Naziv donatora/fonda

 

Naziv programa

 

Aktivnosti koje se finansiraju

 

Status

 

 

 

 

1.

 

TIKA

Turska međunarodna agencija za razvoj  i saradnju

 

Turska međunarodna agencija za razvoj i saradnju

 

–  Izgradnja ambulante Moštre

 

 

-Dva vozila sa skupljanje otpada Hyndai

–    Vozilo za skupljanje otpada Ford Cargo 1.826 vrijednost 71.950 eura

 

APLICIRANO ODOBRENO

 

 

 

ISPORUČENA VOZILA

 

2.

 

EU FONDOVI

 

Lokalni ekonomski razvoj

 

Podrška lokalnom ekonomskom razvoju

 

APLICIRANO

 

 

 

 

 

 

3.

IFC INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION WORLD         BANK GROUP –  Postupak reforme kvalitetnijeg pružanja usluga građanima i privrednim                 subjektima, unapređenja uslova, smanjenja rizika i troškova poslovanja

 

–            Finansijsko i pravno savjetovanje za osobe koje nisu u mogućnosti da redovno otplaćuju kreditna dugovanja u jednoj ili više finansijskih institucija

-Projekat poboljšanja poslovnog okruženja

 

 

 

– Projekat za besplatno finansijsko i pravno savjetovanje

 

 

 

APLICIRANO ODOBRENO

 

4.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH -Priprema za IPA fondove i obuke

-Razvoj             i             promocija preduzetništva

-Upitnici za Poslovne zone  

APLICIRANO

 

 

 

 

5.

Federalno ministarstvo kulture i sporta -Programi podrške razvoju manifestacija i projekata  kulture u Federaciji BiH od posebnog značaja za Federaciju BiH

-Programi podrške razvoju manifestacija i projekata  kulture u Federaciji BiH od internacionalnog značaja

1. Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa-Bigboard Mile

 

2.         Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa- Izgradnja lokalnog puta Arnautovići-Mulići

 

3. Sanacija i rekonstrukcija parohijske kuće u Visokom

4.  Sportski teren Luke

 

 

APLICIRANO NIJE ODOBRENO

 

 

 

 

 

 

6.

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta

 

-Programi i projekti koji će se sufinansirati iz prihoda turističkih zajednica ostvarenih na ime članarina i boravišnih pristojbi u 2012. godini.

-Očuvanje,             konzerviranje, obnavljanje i promocija kulturno- historijskog naslijeđa (materijalna i nematerijalna baština).

 

-Obilježavanje             lokaliteta              «Mili» Krunidbenog, stolnog i grobnog mjesta bosanskih vladara.

 

 

 

 

-Izgradnja lokalnog puta Arnautovići-Mulići

 

APLICIRANO (PO DRUGI PUT) ODOBRENO 10.000,00KM

 

 

APLICIRANO           (PO DRUGI PUT)

7. Federalno ministarstvo Tekući transferi drugim nivoima vlasti-  za  projekat utopljavanje  

– Utopljavanje zgrade Općine Visoko

 

APLICIRANO

 

  prostornog uređenja zgrada radi uštede energije   NIJE ODOBRENO
 

 

8.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja Tekući transferi drugim nivoima vlasti- za projekat utopljavanje zgrada radi uštede energije -Utopljavanje zgrade JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko APLICIRANO NIJE ODOBRENO
 

 

9.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma Sufinansiranje                 troškova transporta           otpada           na regionalne centre za upravljanje otpadom, u ukupnom iznosu od

100.000 KM

– Podrška odvoza i deponovanja komunalnog otpada sa područja Općine Visoko na RD „Mošćanica“ APLICIRANO ODOBRENO SUFINANSIRANJE cca 19.000,00 KM
 

 

 

 

 

 

10.

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Sufinanciranje projekata za zatvaranje tehnički neuređenih općinskih                        deponija, unapređenje rada postojećih regionalnih centara za upravljanje               komunalnim otpadom i/ili tehničko unapređenje                                               postojeće infrastrukture i postrojenja za upravljanje               komunalnim otpadom na području Federacije BiH. – Plan prilagođavanja upravljanja otpadom za deponiju komunalnog otpada Općine Visoko –izrada projektne dokumentacije APLICIRANO

 

ODOBRENO 108.347,00 KM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

 

-Projekti prikupljanja  i odlaganja otpada

-Projekti                      sakupljanja sekundarnih sirovina

-Promocija tehnike i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda

 

-Zaštita izvorišta pitke vode

-Aktivnosti u području zaštite okoliša

-Očuvanje, korištenje i unapređenje stanja okoliša

-Finansiranje izrade, provedbe i razvoja dokumenata i drugih aktivnosti koje čuvaju, koriste, štite i unapređuju stanje okoliša i koriste obnovljive izvore energije

 

1.       Sufinansiranje projektnih zadataka i studija                           za                          oblasti vodosnadbijevanja,odvodnje i prečišćavanje otpadnih voda

 

2. Vodoistražni radovi

 

 

3.       LOT II.3.- Studijsko – projektna dokumentacija za unapređenje komunalne infrastrukture u cilju zaštite okoliša i ravnomjerno korištenje vodnih resursa na području općine Visoko

 

 

4.   LOT II.1. -Projekat zaštite izvorišnih zona “Vrutak” i “Šećine njive” općina Visoko

 

 

APLICIRANO

 

 

APLICIRANO APLICIRANO

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA ODOBRIO cca 100.000,00 KM

 

 

APLICIRANO

 

 

 

 

 

12.

 

Fond za zaštitu okoliša

Federacije Bosne i Hercegovine

 

Formiranje baze podataka javnih objekata i javne rasvjete  u               cilju             identifikacije potencijalnih projekata za uštedu energije

 

-Utopljavanje zgrada:

1.  JU Općina Visoko

2.    JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

3.  JU Gradska biblioteka Visoko

4.  JU Zavičajni muzej Visoko

5.  JU Centar za kulturu i edukaciju

6.  JU KSC «Mladost»

7.  JU Dom zdravlja Visoko

 

 

 

 

 

APLICIRANO

13. Ministarstvo       za poljoprivredu, – Program utroška sredstava vodnih naknada 1. Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Oštrac, MZ Buci, Općina Visoko; ODOBRENO 70.000,00

 

  šumarstvo              i vodoprivredu Zeničko- dobojskog kantona  

 

-Program zaštite vodotoka II kategorije

 

2.         Rekonstrukcija      lokalnog     vodovoda

„Kučetine“ sa povećanjem kapaciteta i proširenjem zone vodosnabdijevanja

 

 

3.    Izgradnja kolektora otpadnih voda na potezu između dva mosta sa izgradnjom obaloutvrda na rijekama Fojnici i Bosni u Visokom;

4.     Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolektora otpadnih voda  na potezu između mosta „Konfekcija“ na rijeci Fojnici do lokaliteta „Luka“;

5.     Rekonstrukcija lokalnog vodovoda u naselju Radinovići sa povećanjem kapaciteta i proširenjem zone vodosnabdijevanja;

 

 

6.     Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije u naselju Prijeko

 

 

ODOBRENO 100.000,00 KM

 

 

 

 

NIJE ODOBRENO

 

 

 

ODOBRENO 30.000,00 KM

 

 

 

ODOBRENO 100.000,00 KM

 

 

 

NIJE ODOBRENO

 

 

 

14.

 

Ministarstvo privrede Zeničko- dobojskog kantona

 

– Poslovne zone

 

– Rekonstrukcija puta u poslovnoj zoni Čekrekčije

 

APLICIRANO

 

 

 

 

15.

Ministarstvo privrede Zeničko- dobojskog kantona -Sredstva za projektovanje, izgradnju i uređenje poslovnih zona

-Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite

-Sredstva za izgradnju proizvodnih objekata

-Sredstva za  uvođenje standarda

Zahtjev za izmjenu Postupka i kriterija za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona  

IZMJENJENI KRITERIJI SREDSTVA            NISU ODOBRENA

 

 

 

16.

 

SIDA

 

Program     upravljanja     čvrstim otpadom

 

-Program upravljanja čvrstim otpadom

 

– Vozilo za prikupljanje komunalnog otpada kapaciteta 9t

 

APLICIRANO

 

 

ODOBRENO 180.000,00

 

 

17.

 

EUSESBI

 

Poslovne zone

 

-Poslovne zone Ozrakovići-upitnik

 

APLICIRANO

 

 

18.

 

Agencija za vodno područje         sliva

rijeke             Save, Sarajevo

 

-Uređenje vodotoka I kategorije

-Izgradnja obaloutvrda

 

– Projekat uređenja- čišćenja desne obale rijeke Bosne od Betonskog mosta do streljane

 

 

APLICIRANO ODOBRENO 50.000,00

 

 

 

 

19.

 

Ministarstvo       za prostorno uređenje, promet,

komunikaciju i zaštitu okoliša Ze- do kantona

 

-Kapitalna ulaganja u cestovnu infrastrukturu

-Sredstva za održavanje, sanaciju i rekonstrukciju regionalnih cesta

 

 

-Betonski  most na rijeci Bosni u Visokom

 

 

APLICIRANO

 

 

 

 

 

20.

 

Ministarstvo       za prostorno uređenje, promet,

komunikaciju i zaštitu okoliša Ze- do kantona

 

 

– Kapitalna ulaganja u cestovnu infrastrukturu

-Sredstva za održavanje, sanaciju i rekonstrukciju regionalnih cesta

 

-Projektovanje   i   izgradnja   kružnih tokova

«Stara Ciglana» i kod naplatnih kućica

 

 

– Revizija glavnog projekta raskrsnice Stara Ciglana i izgradnja kružnog toka na ovoj raskrsnici.

APLICIRANO ODOBREN              DIO POTREBNIH SREDSTAVA

-URAĐENA PROJEKTNA DOKUMENT.

 

21.

Vlada            ZE-DO kantona –  Regionalne ceste – Rekonstrukcija mosta na rijeci Bosni u Dobrinju ODOBRENO 365.224,44
 

22.

Vlada            ZE-DO kantona – Budžet Ze-Do kantona – Izgradnja javne rasvjete u Šarenim Hanovima ODOBRENO 44.990,60
 

 

23.

Ambasada Kraljevine Norveške Sarajevo Fond      Ambasade      za      male projekte –     Izgradnja     dječijeg     parka     u     naselju

«Dahirovac»

ODOBRENA SREDSTVA KRALJEVINE NORVEŠKE 18.900 KM
 

 

 

24.

Ambasada Savezne Republike Njemačke Sarajevo Vlada        Savezne                         Republike Njemačke                  stavlja na raspolaganje                              finansijska sredstva u svrhu realizacije mikro projekata iz programa Tehničke saradnje.  

– Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Gornje Rosulje

 

APLICIRANO

 

 

 

 

25.

 

Raiffeisen bank

Konkurs             za             dodjelu sponzorstava/donacija u 2013. godini na teritoriji Bosne i Hercegovine za projekte namijenjene pomoći osobama starosti

do 18 godina i osobama pod starateljstvom

 

-Izgradnja ograde i nabavka dijela opreme  za vrtić

 

APLICIRANO NIJE ODOBRENO

 

 

 

 

26.

 

Češka ambasada

 

–      Program      malih      lokalnih projekata za 2014. godinu

 

–   Izgradnja ograde i nabavka dijela opreme za vrić

 

–    Nabavka stolarije za Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje

 

APLICIRANO

 

 

 

APLICIRANO

 

4.  OSTALO

 

 • Kabinet Načelnice organizovao je osam diplomatskih posjeta ambasadora stranih država. Radili smo na unapređenju odnosa sa međunarodnim organizacijama, uspostavljanju novih, međunarodnih odnosa, uspostavljanju bliske saradnje sa Fondovima, ministarstvima i ostalim institucijama FBiH i

 

 • Memorandum o saradnji u procesu EU integracija između Općine Visoko i Evropskog pokreta potpisali su Načelnica Općine Visoko Amra Babić i predsjednik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Predrag Praštalo. Prihvatanjem “Evropskog partnerstva” Općina Visoko na najkonkretniji način još jednom pokazuje svoju otvorenost i spremnost da kao društveno odgovorna lokalna zajednica pruži maksimalnu podršku uspjehu procesa EU integracija Bosne i

 

 • Potpisan Sporazum o bratimljenju sa Općinom Altidag Ankara sa kojom smo otpočeli izgradnju Kulturnog centra u

 • Primljeno 15 volontera u općinsku

 

 • Radovi na rekonstrukciji unutrašnjosti zgrade JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko izvršeni su u 2013.godini. Izvršeno je presvlačenje stolica, struganje i lakiranje parketa, kao i uređenje same bine.Također, u 2013.godini, zamijenjene su dotrajale cijevi, očišćena je kanalizacija, rekonstruisani su i adaptirani mokri čvorovi, a prije toga izvršeno je malterisanje, premaz za hidoroizolaciju, rađena je betonska podloga, postavljena keramika i stolarija, elektrifikacija i ostali potrebni radovi, pa je samim tim u potpunosti riješena vodovodno-kanalizaciona mreža. Rekonstrukcijom unutrašnjosti zgrade JU Centar za kulturu i edukaciju stvoreni su kvalitetniji uvjeti za rad i

 

 • Izvršeni su i adaptacioni radovi u Velikoj Sali Općine
 • Počela realizacija Projekta Savjetovanje prezaduženih građana
 • Počela realizacija Projekta Besplatna pravna pomoć
 • Počele aktivnosti sa nevladinim sektorom u cilju osnivanja Javne kuhinje
 • Usvojen dokument Procjene ugroženosti od požara i prateće odluke
 • Obavljena dostava vode ugroženim područjima: 233 tone vode u sušnom periodu
 • U 2013.godini izvršeno je deminiranje šireg područja Prijekog, tačnije lokaliteti Prijeko 3A, Vrela i Vrela 1. “očišćeno” je oko 200.000m2 uz sufinansiranju Općine I  Prilikom deminiranja ovih lokaliteta, pronađene su: PP mine – PMA 3 – 68 komada, PP mine – PMA 2 – 20 komada, PMR – 2A – 1 komad, Haubičko zrno – 3 komada, Tromblona – 6 komada, Ručnih bacača – 1 komad, Ručnih bombi i ostalog NUS-a – 8 komada.Sve pronađene mine i ostali NUS, uništen je po propisima i procedurama koje nalaže BHMAC. Također, projekat deminiranja, nastavit će se i sljedeće godine.

 

 • Obnovljen rad dobrovoljnog vatrogasnog društva i isto se nalazi u funkciju Sistema zaštite od požara

 

 • Projekat plastenici – 35 plastenika po 100 m2 podijeljeni su korisnicima uz sadni materijal, obuku i obezbijeđen otkup proizvoda
 • Objavljen Javni poziv za dodjelu poslovnih prostora za stare zanate – 1 KM za 1 m2 zakupa
 • Održane manifestacije”Dani organske proizvodnje”, Sajam “Jesen u Visokom” i “Visočko ljeto”
 • Pokrenuto rješavanje problema preduzeća Sebilj i Zemljoradničke zadruge (zatražena revizija Zadružnog saveza)
 • U oblasti saobraćajne regulacije: izrađeni projekti kružnih tokova: “ Kućice”, “Semafori” i “Arnautovići”, te urađena regulacija autobuskog saobraćaja kroz grad
 • Zaštita arheološkog nalazišta Mili i Stari grad te njihova afirmacija i restauracija (započeti procesi: proglašenje javnog interesa, izrada projektne dokumentacije)
 • U skladu sa Kriterijama o odobravanju novčane pomoći pripadnicima boračke populacije u toku 2013. godine, odobreno je 146 zahtjeva za jednokratne pomoći u pojedinačnom iznosu od 50 do 200 KM namjenjene za liječenje
 • Iz budžeta općine isplaćene su 492 povremene novčane pomoći za korisnike  socijalne zaštite kao i ukupna izdvajanja za stalne novčane pomoći iz budžeta općine za 120
 • Općina, iako u nadležnosti nema obrazovanje nijednog nivoa, pruža pomoć i podršku učenicima i studentima sa područja općine Visoko putem jednokratnih novčanih pomoći učenicima srednjih škola i studentima i kroz ostvarivanje prava na korištenje participacije u prevozu za redovne učenike srednjih škola i studente visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište na području općine

 

U 2013. godini, na osnovu Kriterija za dodjelu jednokratne novčane pomoći redovnim učenicima i studentima, ovaj vid pomoći ostvarilo je 57 korisnika.

 

Plaćanje troškova prevoza učenika osnovnih škola je u nadležnosti kantona, dok za troškove prevoza učenika srednjih škola i studenata ne postoji zakonska obaveza, te je Općina  preuzela obavezu da participira u troškovima prevoza učenika i studenata.

Od 1.1.2013. godine u primjeni su novi Kriteriji za kategorije učenika srednjih škola i studenata koji imaju prava korištenja participacije, a to su:

 • učenici i studenti sa invaliditetom
 • učenici i studenti bez oba roditelja
 • djeca šehida, ratnih vojnih invalida sa 100% i 90% invaliditeta, te djeca dobitnika najvećih ratnih .

Na osnovu odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2013. godinu i Kriterija za kategorije učenika srednjih škola i studenata koji imaju pravo korištenja participacije u prevozu, u 2013. godini pravo na participaciju u prevozu ostvarilo je 529 učenika i 108 studenata koji imaju prebivalište na području općine Visoko.

 

Meni