Izgradnja putne infrastrukture u naselju Slatina – MZ Radovlje

U toku su radovi na izgradnji putne infrastrukture u naselju Slatina, Mjesna zajednica Radovlje. Postupkom javne nabavke za izvođenje radova kao najpovoljniji izvođač odabrana je firma „Sarajevoputevi“ D.D. Sarajevo. Stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „BauArt“ d.o.o. Visoko, dok poslove laboratorijske kontrole radova vrši firma „DTQ“ d.o.o. Sarajevo. Ukupna vrijednost ugovorenih radova na izgradnji putne infrastrukture iznosi: 22.368,65KM sa PDV – om. U toku izvođenja radova na ovoj dionici planirano je da se asfaltira 850m2 saobraćajnice. Planirana širina saobraćajnice je 3 metra, dužina 130 metara sa dva kraka dužine 175 metara širine 2,5 i debljine asfalta 7 centimetara.

Projekat se realizuje sredstvima koja su u cijelosti obezbjeđena iz Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu iz Programa kapitalnih ulaganja za infrastrukturu. Radovi se odvijaju nesmetano u skladu sa propisanim tehničkim uslovima. U toku radova intenzivno se vrše stručno – tehničke kontrole od strane ovlaštenih predstavnika Općine Visoko, u cilju što kvalitetnijeg izvođenja radova. Realizacijom ovog projekta povećat će se stepen sigurnosti građana ovog naselja, kao i svih drugih učesnika u saobraćaju.

 

Meni